RESEARCH PAPER
Comparison and verification of actual and potential evapotranspiration models with the use of plant radiation temperature measurements
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
Publication date: 2020-04-30
 
Acta Agroph. 1999, (22), 7–15
 
ABSTRACT
The aim of this study was the comparison and verification of actual and potential evapotranspiration models with the use of plant radiation temperature measurements and determination of energetic water status in plants, using the crop water stress index CWSI. Two modifications of the method of actual evapotranspiration evaluation basing on heat balance equation were verified in which plant cover radiation temperature was used for calculation of sensible heat flux. These two modifications differed with the way of evaluation of aerodynamic resistance for heat transport. On the base of lysimetric studies, the impact of the state of atmosphere thermodynamic balance on the accuracy of sensible heat flux estimation was analysed as well as the use of hourly and daily actual and potential evapotranspiration values for the determination of plant water stress by application of crop water stress index CWSI. The results confirmed the usefulness of the application of radiation temperature measurements for the determination of actual evapotranspiration and plant water stress.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie i weryfikacja modeli ewapotranspiracji rzeczywistej i potencjalnej z zastosowaniem pomiaru temperatury radiacyjnej roślin
Celem pracy było porównanie i weryfikacja modeli wyliczania ewapotranspiracj i aktualnej i potencjalnej z zastosowaniem pomiaru temperatury radiacyjnej roślin oraz oznaczenie stanu energetycznego wody w roślinie stosując wskaźnik stresu wodnego roślin CWSI. Weryfikacji poddano dwie odmiany metody określania ewapotranspiracji aktualnej bazującą na równaniu bilansu cieplnego, w której temperatura radiacyjna powierzchni roślin służy do wyznaczania strumienia ciepła jawnego, różniące się sposobem wyznaczania aerodynamicznego oporu na transport ciepła. Na podstawie badań lizymetrycznych poddano analizie wpływ stanu równowagi termodynamicznej atmosfery na dokładność szacowania strumienia ciepła jawnego oraz wykorzystanie godzinowych i dobowych wartości ewapotranspiracji aktualnej i potencjalnej do określania stresu wodnego roś lin poprzez zastosowanie wskaźnika stresu wodnego roślin CWSI. Wyniki pracy potwierdziły przydatność zastosowania pomiaru temperatury radiacyjnej do określania ewapotranspiracji aktualnej i stresu wodnego roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125