Optimization method of threshing process in combine harvester
 
More details
Hide details
1
Agroengineering Department, University of Agriculture, ul. Balicka 120, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 845-854
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this paper was optimization of work of the threshing assembly of a harvester combine basing on a mathematical model of threshing process. This paper contains a way of selecting an optimization method and its verification by applying results of investigations showing influence of crop conditions on grain losses. The problem of optimization consisted in searching for the best solution from admissible solutions with regard to settled criterion. The pro-posed optimization of the threshing method in Bizon harvester allows simultaneous obtaining of work conditions at minimum values of grain losses, which is an essential issue in the case of multi-dimensional optimization.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metoda optymalizacji procesu omłotu w kombajnie zbożowym
kombajn zbożowy, proces omłotu, optymalizacja
Celem pracy było przeprowadzenie optymalizacji parametrów pracy zespołu młócącego kombajnu na podstawie matematycznego modelu procesu omłotu. Praca obejmuje stworzenie założeń oraz wybór właściwej metody optymalizacji i jej weryfikacji dla wieloletnich wyników badań mających na celu określenie wpływu warunków zbioru na powstawanie strat w czasie kombajnowego zbioru ziarna pszenicy. Zagadnienie optymalizacji polegało na poszuki-waniu najlepszego, względem ustalonego kryterium, rozwiązania należącego do zbioru rozwiązań dopuszczalnych. Opracowana i przedstawiona metoda optymalizacji strat w zespole młócącym kom-bajnu Bizon cechuje się możliwością jednoczesnego uzyskiwania parametrów określających jego warunki pracy dla minimalnych wartości strat, co ma istotne znaczenie w przypadku wielowymiaro-wego podejścia do optymalizacji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top