Oddziaływanie oscylacji północnoatlantyckiej na ekstremalne temperatury powietrza w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku
 
More details
Hide details
1
Department of Marine Climatology and Meteorology, Szczecin University ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
 
2
Department of Meteorology and Climatology, West Pomeranian University of Technology ul. Papieża Pawła VI, 3, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(1), 79-91
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Data collected during the period of 1956-2005 at 8 meteorological stations of the Institute of Me-teorology and Water Management (IMWM) situated along the Polish Baltic coast were used to provide a quantitative assessment of the North Atlantic Oscillation (NAO) effects on variability of the maximum and minimum air temperatures at the coast. The data were coupled with the NAO (Jones) index values reflecting the difference between normalized atmospheric pressure in Gibraltar (the Azores High) and in Reykjavik (the Icelandic Low). In December-March, NAO effects explain 53-68% of the variability of the maximum air temperature along the coast, the variability of the minimum temperature being accounted for in 43-63%. As a rule, the positive NAO phase (index values > 2.0) brings about an increase in the extreme daily temperature, the negative phase (< –2.0) resulting in a significant reduction of the temperature. A unit increase in the NAO index results in the highest increase of the minimum temperature, by 1.4-2.1oC, in February and January, and in the increase of the maximum temperature by 0.9-1.5oC in those months.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Effect of the North Atlantic Oscillation on extreme air temperatures at the polish Baltic coast
maksymalna, minimalna temperatura powietrza, indeks NAO, polskie wybrzeże Bałtyku
W celu ilościowej oceny wpływu Oscylacji Północnoatlantyckiej na zmienność maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza wykorzystano dane z 10 stacji meteorologicznych IMGW rozmieszczonych wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku za okres 1956-2005, a także indeks NAO (Jones), który odzwierciedla różnicę pomiędzy znormalizowanym ciśnieniem, atmosferycznym w Gibraltarze (Wyż Azorski), a Reykjavikiem (Niż Islandzki). W okresie grudzień-marzec zmienność temperatury powietrza na wybrzeżu można wyjaśnić oddziaływaniem Oscylacji od 53 do 68%, a minimalnej temperatury od 43 do 63%. Wystąpienie pozytywnej fazy NAO (wartości indeksy >2,0) z reguły powoduje wzrost dobowej temperatury ekstremalnej, a wystąpienie negatywnej fazy (–2,0) – znaczący spadek temperatury. Zwiększenie wartości indeksu NAO o jednostkę skutkuje największą zwyżką temperatury minimalnej od 1,4 do 2,1oC w lutym i styczniu, a temperatury maksymalnej od 0,9 do 1,5oC w tych samych miesiącach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top