Method for the defining of a contact surface between seeds
 
More details
Hide details
1
Departament of Machine Design, University of Agriculture, Balicka 104, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(97 - 3), 519–529
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Vegetable grain materials are an important group of agricultural materials and agricultural raw materials. Due to their specific structure and difficulties accompanying both studies and description of this structure, a lot of their properties have not been recognized yet. At present, little is known about phenomena that take place in a contact spot between individual components of a grainy mass. A significant factor influencing the behavior of the whole arrangement is the seed contact surface changing in relation to the moisture level and load. The authors presented their own study on a method for the defining of the contact surface between a pair of grains. The method described makes it possible to take measurements at various levels of water content in the material and at various levels of compression forces. The idea of the measurement is based on the geometrical analysis of the consecutive cross-sections of the pair of grains studied. A plane comprising a contour of the contact surface is perpendicular to the surfaces of the cross-sections. In every cross-section, measurements of the length of the contact line and distance between the contact line and the base line were taken. The measurements allow for the calculation of the contact surface area and determination of its shape, as well as for the drawing of the contact surface.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metoda określania powierzchni styku pomiędzy nasionami
roślinne materiały ziarniste, powierzchnia styku
Wśród całej gamy materiałów i surowców rolniczych jedną z ważniejszych pozycji zajmują roślinne materiały ziarniste. Ze względu na swą specyficzną budowę i trudności związane z poznaniem i opisem tejże budowy, ciągle jeszcze nie są zbadane wszystkie cechy tych materiałów. Braki w obecnym stanie wiedzy dotyczą przede wszystkim zjawisk zachodzących pomiędzy poszczególnymi składnikami masy ziarnistej. Czynnikiem znacząco wpływającym na zachowanie się całego układu, jest wzajemna powierzchnia styku ziaren, zmieniająca się w zależności od wilgotności i obciążenia. W artykule zaprezentowano opracowaną przez autorów metodę określania powierzchni styku pary ziaren. Metoda ta daje możliwość dokonywania pomiarów przy różnych poziomach zawartości wody w materiale oraz przy różnych siłach nacisku. Koncepcja pomiaru opiera się na analizie geometrii kolejnych przekrojów badanej pary ziaren. Płaszczyzna zawierająca zarys powierzchni styku jest prostopadła do płaszczyzn przekrojów. Na każdym przekroju dokonuje się pomiaru długości linii na styku ziaren oraz odległości tej linii od przyjętej linii bazowej. Mierzone wielkości pozwalają na obliczenie wartości pola powierzchni styku oraz dają możliwość wykreślenia jego kształtu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125