RESEARCH PAPER
Directions and perspectives of microbiological research of soils and plants
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-19
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 13-24
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The newest microbiological research of soils and plants was described in the paper. Physical and other methods were used in observations of soils and plants. The relation between biological activity and soil fertility was examined. The research on the role of the microorganisms in detoxication of soils was described as well as distribution of microorganisms in soil - depending on granulometric particles and soil aggregates. Attention was paid to the influence of soil bulk density and humidity on soil microorganisms. Special attention was paid to the influence of organic matter on microorganisms and soil properties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kierunki i perspektywy badań mikrobiologicznych gleb i roślin
badania mikrobiologiczne gleb, roślin, zastosowanie metod fizycznych
W pracy omówiono najnowsze badania mikrobiologiczne gleb i roślin, przy zastosowaniu metod fizycznych. Przedstawiono zależności między aktywnością biologiczną a żyznością gleb. Opisano rolę mikroorganizmów glebowych w detoksykacji gleb. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ czynników fizycznych i fizykochemicznych na aktywność mikroorganizmów glebowych. Podkreślono znaczenie substancji organicznej dla właściwości gleb.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top