Inter-relation between some characteristics of corn crops and steep land
 
 
More details
Hide details
1
Department of Safety and Production Quality, Mechanical Engineering Faculty, Technical University in Košice Letná 9, 041 87 Košice, Slovakia
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 191-194
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In our paper we wish to describe the relationship between several characteristics of corn crops and steep land. Important characteristics have been are taken into consideration, i.e. the weight of the fully grown plant, stubble height, corn crop height and weed growth. The results are given in the form of a graph. The increasing slope of land has a negative influence on the weight of a plant, 10mm stubble height and corn crop height.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Związek pomiędzy niektórymi cechami plonu kukurydzy a skłonem terenu uprawy
skłon terenu uprawy, Plon, odległości
Autorzy opisują w pracy zależność pomiędzy kilkoma cechami plonu kukurydzy a skłonem terenu uprawy. Przeanalizowano takie ważne charakterystyki, jak: masę całkowitą roślin, wysokość roślin, masę ziarna i masę chwastów. Wyniki przedstawiono w formie graficznej. Wzrost skłonu terenu ma negatywny wpływ na masę całkowitą roślin, masę roślin ścinanych na wysokości 10 cm i masę ziarna.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top