Influence of thermal and precipitation conditions on agrophenology of medium early potato in Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła VI 3, 71-469 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 65–74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On basis of agrophenological observations from 27 experiment stations for cultivar assessment COBORU (Research Centre For Cultivar Testing), which consisted of dates of potato planting, emergence, flowering, haulm drying, harvest, established for the medium early potato standard, the variability in time and space of the agrophenological stages of that plant in Poland was assessed. The dependence of the interphases duration of potato on temperature and precipitation in the years 1972-1995 was also assessed. In Poland, the difference in the appearance of potato growth stages in various parts of the country is almost 3 weeks. The greatest differences (over 3 weeks) pertain to the time of seeding, the smallest (about 2 weeks) time of haulm drying and harvest. The duration of interphases of medium early potato can be described by agrometeorological factors and time of the beginning of the interphase from 32.7 to 59.3%, the poorest description pertaining to the duration of interphase emergence-flowering, the best � interphase flowering-haulm drying.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ warunków termicznych i opadowych na agrofenologię ziemniaka średnio wczesnego w Polsce
ziemniak średnio wczesny, międzyfaza, warunki termiczne i opadowe
Na podstawie wyników obserwacji agrofenologicznych z 27 stacji doświadczalnych oceny odmian COBORU, obejmujących daty: sadzenia, wschodów, kwitnienia, usychania łętów i zbioru wzorca ziemniaka średnio wczesnego scharakteryzowano czasowe i przestrzenne zróżnicowanie agrofenofaz tej rośliny w Polsce. W pracy określono także zależność długości faz agrofenologicznych ziemniaka od warunków termicznych i opadowych w latach 1972-1995. Na terenie Polski występuje prawie trzytygodniowe zróżnicowanie przestrzenne agrofaz ziemniaka średnio wczesnego, przy czym największą zmiennością, ponad trzytygodniową, charakteryzuje się termin sadzenia, natomiast najmniejszą, ponad dwutygodniową, terminy usychania łętów i zbioru. Długość międzyfaz agrofenologicznych ziemniaka średnio wczesnego można opisać czynnikami agrometeorologicznymi i terminem wcześniejszej agrofazy od 32,7% do 59,3%, przy czym najsłabszy opis dotyczy długości międzyfazy wschody-kwitnienie, najlepszy - długości międzyfazy kwitnienie-usychanie łętów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125