Influence of thermal and humidity conditions on phenological phases of Pisum sativum
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, University of Warmia and Mazury, Plac Łódzki 1, 10-724 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(3), 623–633
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of 16 years (1983-1999) of investigations on the effect of mean and extreme temperatures, relative humidity and sum of precipitations on duration of phenological periods on twin feathered pea cultivars (variety: Karat and Rubin). The investigated data were obtained from three cultivar testing stations (Karżniczka, Radostowo and Chrząstowo) located in north-central part of Poland. The experiments were conducted precisely according to COBORU method; among other things annual data of sowing and basic phenological periods. Duration of the periods of pea cultivars was calculated: sowing-germination, germination-beginning of flowering-end of flowering, end of flowering-technical maturity. The meteorological factors which impacted the strongest on the duration of phenological periods were described according to regression equations. The equations were verified using the determination coefficient. It was found that the meteorological factors had a significant effect on phenological periods which depended on varieties of plants and growth period. The duration of initial growth periods depended on mean values of maximum temperatures (sowing-germination, germination-beginning of flowering) or their sum (flowering period), but the duration of the end of flowering period-technical maturity was influenced by mean and minimum sum of temperatures.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
WPŁYW WARUNKÓW TERMICZNYCH I WILGOTNOŚCIOWYCH NA PRZEBIEG FAZ FENOLOGICZNYCH GROCHU SIEWNEGO W PÓŁNOCNO-ŚRODKOWEJ POLSCE
Groch siewny, czynniki meteorologiczne, agrofaza
W pracy dokonano analizy wpływu temperatur średnich i ekstremalnych (oraz ich sum), wilgotności względnej i opadów atmosferycznych na przebieg faz fenologicznych grochu siewnego na przykładzie odmian parzystopierzastych: Karat i Rubin w latach 1983-1999. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań uzyskanych w trzech stacjach doświadczalnych: Karżniczka, Radostowo i Chrząstowo, położonych w północno-środkowej Polsce, na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego. Doświadczenia prowadzono ściśle według metodyki COBORU, notując coroczne terminy siewu i podstawowych faz fenologicznych. Wyliczono długości okresów rozwojowych grochu siewnego: siew-wschody, wschody-początek kwitnienia-koniec kwitnienia, koniec kwitnienia-dojrzałość techniczna, a następnie na podstawie równań regresji określono elementy meteorologiczne najsilniej wpływające na ich długość. Równania oceniono na podstawie współczynników determinacji. Stwierdzono istotny wpływ elementów meteorologicznych na długość agrofenofaz uzależniony od odmiany i okresu rozwojowego. Czas trwania początkowych okresów rozwojowych był uzależniony od średnich wartości temperatur maksymalnych (siew-wschody, wschody-początek kwitnienia) lub ich sum (okres kwitnienia), a długość okresu koniec kwitnienia-dojrzałość techniczna od sum temperatur średnich i minimalnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125