Influence of parameters of construction-exploatation model of assembly threshing on quality of threshing beans
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Machinery, University of Agriculture, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 21-29
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Results of investigations on the quality of string-been thrashing with a model thrashing crushing-wiping unit have been presented. Analysis of the a.m. results confirmed that the size and type of seed losses in the thrashing process of dried string-bean seeds var. Presenta depend on the construction parameters of the thrashing concave, size of the working slot /crack/ and moisture level of the seeds thrashed. It was observed that with moisture increase in the range studied, seed damage decreases but at the same time a percentage of un-thrashed seeds increases. The level of these latter losses increases also with an increase of the working slot size, and their level depends on the activity of the thrashing concave. A trace amount of broken pod segments in the mass sieved through section concaves confirmed that this type of losses can be effectively decreased by an adjustment of the concave sieving efficiency to the seed and pod size of the variety thrashed. A low level of seed losses, and especially a low level of seed damage during thrashing, showed that the unit examined constitutes a marked progress in the search for a rational design of the string-bean thrashing unit.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych modelowego zespołu młócącego na jakość omłotu fasoli szparagowej
fasola szparagowa, zespół wycierający, jakość omłotu
Przedstawiono wyniki badań dotyczące jakości omłotu fasoli szparagowej za pomocą modelowego zespołu młócącego zgniatająco-wycierającego. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, że wielkość i charakter strat nasion w procesie omłotu przesuszonych nasienników fasoli szparagowej odmiany Presenta uwarunkowane są parametrami konstrukcyjnymi klepiska, wielkością szczeliny roboczej i wilgotnością młóconych nasion. Stwierdzono, że w miarę wzrostu wilgotności młóconych nasion w badanym przedziale spada poziom ich uszkodzeń, lecz znacznie wzrasta niedomłot. Wielkość tych strat rośnie również wraz ze wzrostem wielkości szczeliny roboczej, a ich poziom zależy od aktywności klepiska. Śladowy udział połamanych segmentów strąków w masie przesianej przez klepiska sekcyjne potwierdza, że ten rodzaj strat można skutecznie obniżyć przez dostosowanie przesiewalności klepiska do wielkości nasion i strąków młóconej odmiany. Niski poziom strat nasion, a zwłaszcza ich uszkodzeń w czasie omłotu wskazuje, że badany zespół stanowi znaczny postęp w poszukiwaniu racjonalnych konstrukcji zespołów młócących do fasoli szparagowej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top