Influence of Gibrescol on mechanical properties of plums
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
Department of Pomology, Agricultural University, ul. Leszczyńskiego 58, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(3), 687-694
 
KEYWORDS
ABSTRACT
For improvement of fruit quality different agrotechnical measures, also based on the use of substances from the group of growth hormones, are applied in orchards. Spraying of ovaries with concoctions that include GA3 can increase fruit firmness at harvest and after storage. In this study the effect of plum (cv. Top) orchard spraying with Gibrescol, in different doses and periods, on fruit mechanical properties was estimated. Methods for studying plum firmness (penetration and compression) allowed the determination of the resistance of fruit tissue, deformation, work of de-formation, and modulus of elasticity. Firmness of fruit estimated by determinated parameters de-creased with increasing maturity of plums. The study showed also a tendency for plum firmness to increase with earlier time of application of the concoction.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ preparatu Gibrescol na właściwości mechaniczne śliwek
śliwki, Gibrescol, jędrność owoców
Dla poprawienia jakości owoców wykonuje się w sadzie różnego typu zabiegi agrotechniczne, między innymi wykorzystując substancje z grupy regulatorów wzrostu. Opryskiwanie zawiązków preparatami zawierającymi gibereliny może zwiększyć jędrność owoców zarówno po zbiorze, jak i po przechowaniu chłodniczym. W pracy określono wpływ stosowania preparatu Gibrescol do oprysku drzew śliwy odmiany Top, w różnej dawce i terminach, na jędrność ich owoców. Zastosowane metody badania właściwości mechanicznych śliwek – penetracji i ściskania całych owoców umożliwiły wyznaczenie: wytrzymałości mechanicznej tkanki owocu, deformacji i pracy potrzebnej do uszkodzenia owocu oraz modułu sprężystości materiału. Jędrność owoców odwzoro-wana wartościami wyznaczonych parametrów wraz z wzrostem dojrzałości obniża się. Zaobserwowano również tendencję wskazującą na wzrost jędrności owoców wraz z wcześniejszym terminem stosowania preparatu Gibrescol.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top