Estimation of the climatic conditions of the area of Wąwolnica commune in Lublin woivodeship in heatlh resort aspect
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Maria Curie-Skłodowska University, Al. Kraśnicka 2cd, 20-628 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 371-379
 
KEYWORDS
ABSTRACT
General climatic conditions were estimated on the basis of data on atmospheric circulation (the frequency of occurrence of pressure patterns, kinds of air masses and separating them atmospheric fronts), solar radiation (e.g. sunshine) and cloudiness as well as the thermal, precipitation and wind conditions. The climatic differentiation of analysed area was described by using the following factors: sculpture of terrain (the size and the arrangement of morphological forms, the relative heights, the exposition and the inclination of the terrain), the extent and kind of cover of the terrain, as well as its humidity. The value of incoming solar radiation to the active surface has been applied as the basic criterion in the aspect of estimation of the conditions for health resort requirements. The method by Stružka was used. The results of investigations of neighbouring areas with similar physiographic conditions (e.g. Nałęczów and the neighbourhoods), the results of local inspection of the terrain of the Wąwolnica commune as well as the authors` earlier experiences were helpful too. Four classes of terrain usefulness for health resort needs were proposed: Class I – areas with the most favourable climatic conditions for the purposes described, Class II – areas with favourable climatic conditions, Class III (with two subtypes a and b) – areas with moderately favourable climatic conditions, Class IV – areas with unfavourable climatic conditions. The distribution of individual classes within the area of the Wąwolnica commune was presented on the map.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena warunków klimatycznych terenu gminy wąwolnica w województwie lubelskim pod kątem lecznictwa uzdrowiskowego
bonitacja klimatyczna, topoklimat, lecznictwo uzdrowiskowe, gmina Wąwolnica, Płaskowyż Nałęczowski
Do oceny ogólnych warunków klimatycznych analizowanego terenu wyko-rzystano dane dotyczące cyrkulacji atmosferycznej (częstość występowania poszczególnych układów barycznych, rodzajów mas powietrznych i rozdzielających je frontów atmosferycznych), promieniowania słonecznego (m.in. usłonecznienie), zachmurzenia oraz stosunków termicznych, opadowych i anemometrycznych. Jako podstawowe kryterium w ocenie warunków klimatycznych pod kątem lecznictwa uzdrowiskowego przyjęto dopływ promieniowania słonecznego do powierzchni czynnej określony za pomocą metody Stružki. Przy ocenie zróżnicowania klimatycznego analizowanego obszaru wzięto też pod uwagę następujące czynniki: rzeźba terenu (wielkość i układ form morfologicznych, wysokości względne, ekspozycja i nachylenie terenu), stopień i rodzaj pokrycia terenu oraz jego uwilgotnienie. Po przeprowadzeniu analizy dotyczącej wyników badań obszarów sąsiednich o podobnych warunkach fizjograficznych (m.in. Nałęczów i okolice); wyników wizji lokalnych na terenie gminy Wąwolnica oraz dotychczasowych doświadczeń autorów, zaproponowano wydzielenie 4 klas przydatności terenu dla potrzeb leczniczo-rekreacyjnych (klas bonitacyjnych): Klasa I – o najkorzystniejszych, dla celów lecznictwa uzdrowiskowego warunkach klimatycznych, Klasa II – o korzystnych warunkach klimatycznych, Klasa III (z dwoma podtypami a i b) – o umiarkowanie korzystnych warunkach klimatycznych, Klasa IV – o niekorzystnych warunkach klimatycznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top