Effect of sewage sludge on selected microbiological and biochemical indices of soil fertility in view of domestic and world wide studies: a review
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Microbiology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
2
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 393-407
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper reviews the characteristics of sewage sludge and its influence on the microbiological and biochemical properties of soils. Among others, changes of the enzymatic activity (protease, urease, dehydrogenases and phosphatases) as the effect of sewage sludge application to soil are discussed. The next part of this paper is concerned with the impact of sewage sludge on ammonification and nitrification as well as population numbers of microorganisms responsible for those processes, and on the respiration activity and total number of soil microorganisms.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ osadów ściekowych na wybrane mikrobiologiczne i biochemiczne wskaźniki żyzności gleb w świetle badań krajowych i zagranicznych: artykuł przeglądowy
osad ściekowy, aktywność enzymatyczna, gleba, mikroorganizmy
W prezentowanej pracy przedstawiono obszerny przegląd literatury dotyczący wpływu osadów ściekowych na mikrobiologiczne i biochemiczne wskaźniki żyzności gleb. Praca zo-stała podzielona na kilka części, w których kolejno omawiane są następujące zagadnienia: charakterystyka osadów ściekowych, oddziaływanie osadów na aktywność enzymatyczną gleb, amonifikację i nitryfikację oraz liczebność drobnoustrojów przeprowadzających te procesy, wpływ osadów ściekowych na aktywność respiracyjną oraz ogólną liczebność bakterii i grzybów glebowych. Poszczególne rozdziały zostały przygotowane w oparciu o literaturę krajową i zagraniczną. W pod-sumowaniu stwierdzono, że mikrobiologiczne przemiany związków organicznych, aktywność enzymatyczna oraz liczebność różnych grup fizjologicznych drobnoustrojów mogą być wykorzystywane jako testy mikrobiologiczne i biochemiczne w ocenie żyzności i jakości gleb nawożonych osadami ściekowymi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top