Detection of apple bruises with the use of thermography
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
Department of Pomology, Agricultural University, ul. Leszczynskiego 58, 20-068 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(1), 19-29
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents methodology of measurement and the results of investigations on detection of mechanical damage to apples with the use of thermography. Three varieties of apples were studied: Jonagold, Ligol and Gloster. Apples were bruised by dropping them from 0.25 m onto a smooth, ceramic surface. Before and after the measurement of radiation temperature, apples were stored at the temperature of 1.5°C. Thermal images of apple surface with bruises were obtained with the use of AGEMA 880 LWB system during 12-minute session of heating of apples at ambient temperature of 25°C. In each thermogram two surfaces were selected, first covering the bruised surface of the fruit and second, the surface of sound tissue. The obtained courses of temperature changes of both surfaces during the heating process showed, for all the studied varieties, the occurrence of temperature differences between bruised and sound parts in the range of 0.5-1.5°C. The highest differences of radiation temperature were noticed for Jonagold variety and the lowest for Gloster variety, which is determined by the highest differences in firmness between these two varieties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Detekcja uszkodzeń mechanicznych jabłek z wykorzystaniem termografii
termografia dynamiczna, uszkodzenia mechaniczne owoców, właści-wości cieplne owoców
W pracy przedstawiono metodykę pomiaru i wyniki badań wykrywania uszkodzeń mechanicznych jabłek z wykorzystaniem techniki zobrazowań termalnych. Badano trzy odmiany jabłek: Jonagold, Ligol i Gloster. Obicia jabłek uzyskiwano przez opuszczanie ich z wysokości 25 cm na gładką, ceramiczną powierzchnię. Przed i po pomiarze temperatury radiacyjnej jabłka przechowywane były w temperaturze 1,5°C. Zobrazowania termalne powierzchni jabłek z obiciem uzyskiwano kamerą AGEMA 880 LWB w trakcie 12 minutowej sesji ogrzewania owocu w temperaturze otoczenia 25°C. Na każdym termogramie wybrano dwie powierzchnie, jedna obejmowała powierzchnię obicia owocu a druga powierzchnię nienaruszoną mechanicznie. Uzyskane przebiegi zmian temperatury obu powierzchni w czasie ogrzewania wykazały dla badanych trzech odmian występowanie różnic temperatury między częścią obitą i nie obitą w zakresie od 0,5°C do 1,5°C. Najwyższe różnice temperatury stwierdzono dla odmiany Jonagold a najniższe dla odmiany Gloster, co wynika z różnej jędrności tkanek tych odmian.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top