Comparison of selenium effect on peroxidase activities in soil contaminated with diesel oil and spent engine oil
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Physiology and Biochemistry West Pomeranian University of Technology Szczecin ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
 
Publication date: 2016-10-26
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(3), 505-513
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper describes the impact of diesel oil, spent engine oil and selenium (IV and VI) on peroxidase activity in soil. Experiment was carried out in laboratory conditions on loamy sand with organic carbon content of 8.7 g kg–1. Different combinations of selenic (IV) acid or selenic (VI) acid (the Se amount was 0.05 mmol kg–1) and diesel oil or spent engine oil at dosage of 2, 10 i 50 g kg–1 were added to soil samples. All samples were adjusted to 60% of the maximum water holding capacity and stored in glass twist containers at a temperature of 20°C. Activity of peroxidases was determined spectrophotometrically on days 1, 7, 14, 28, 56 and 112. Soil contamination with diesel oil and spent engine oil increased the activity of peroxidases. Application of selenium to soil uncontaminated with petroleum hydrocarbons caused significant changes of peroxidase activities in the initial period of experiment. Only in soil containing diesel oil at the dosage of 2 g kg–1 significant increase in activity of peroxidase was observed after treatment with selenium VI.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie oddziaływania selenu na aktywność peroksydazową gleby skażonej olejem napędowym lub przepracowanym olejem silnikowym
gleba, peroksydazy, olej napędowy, przepracowany olej silnikowy, selen
W pracy przedstawiono wyniki oddziaływania oleju napędowego, przepracowanego oleju silnikowego oraz selenu (IV i VI), na aktywność peroksydazową gleby. Doświadczenie przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych na piasku gliniastym o zawartości węgla organicznego 8,7 g·kg–1. Do próbek gleby wprowadzono w różnych kombinacjach kwas selenowy (IV) lub kwas selenowy (VI) (ilość dodanego Se wynosiła 0,05 mmol·kg–1) oraz przepracowany olej silnikowy lub olej napędowy w ilościach 2, 10 i 50 g·kg–1. Wszystkie próbki doprowadzono do 60% maksymalnej pojemności wodnej i przechowywano w szklanych pojemnikach typu twist, w stałej temperaturze 20°C. Aktywność peroksydaz oznaczono spektrofotometrycznie w 1., 7., 14., 28., 56. i 112. dniu doświadczenia. Skażenie gleby olejem napędowym oraz przepracowanym olejem silnikowym spowodowało stymulację aktywności peroksydaz. Wprowadzenie selenu do gleby nieskażonej substancjami ropopochodnymi wywołało zmiany aktywności peroksydaz. Jedynie dodatek selenu VI do gleby zawierającej olej napędowy w dawce 2 g·kg–1 spowodował istotny wzrost średniej aktywności peroksydaz glebowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top