Biodiversity of mid-field complex ecological grounds of the Szczecin Lowland
 
More details
Hide details
1
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 453–458
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the agrar landscape in the north-west part of Poland exist different forms of ecological grounds: water-holes, afforested areas, gravel-excavations etc. The most interesting are these biotops, which create one connected thorough-biotop in the landscape � named complex ecological grounds. In this paper are presented results from florist- and phytosociological researches. The examinations had been completed in 1997�2002 years on the area tens complex ecological uses. There is great variety of species of plants and animals. Nature's value of these complexes is unique on the arable grounds, where they are only ecological grounds. This kind of area is fields near Pyrzyce City. Here exists complex ecological use, which is a rest of the clay exclavation. There are: water surface, grasslands, shrubby- and arborescent area. There are recognized: � on the area of 5 ha � 78 herbaceous plants species, 8 shrubby species, 10 tree species.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bioróżnorodność śródpolnych kompleksowych użytków ekologicznych na Nizinie Szczecińskiej
kompleksowe użytki ekologiczne, oczka wodne, zadrzewienia, zakrzewienia
W krajobrazie rolniczym Polski północno-zachodniej często występują różne formy użytków ekologicznych: oczka wodne, zadrzewienia, wyrobiska po żwirze itp. Na szczególne zainteresowanie zasługują biotopy tworzące w krajobrazie jeden połączony ze sobą ciąg � są to kompleksowe użytki ekologiczne. W opracowaniu przedstawia się częściowe wyniki badań florystycznych i fitosocjologicznych, prowadzonych w latach 1997-2002 na obszarze kilkudziesięciu kompleksowych użytków ekologicznych. Odznaczają się one nie tylko dużym bogactwem i różnorodnością gatunków roślin, ale i zwierząt. Wartość przyrodnicza tych kompleksów jest szczególna na obszarach gruntów ornych o braku jakichkolwiek użytków ekologicznych. Takim terenem są pola pyrzyckie, gdzie występuje kompleksowy użytek ekologiczny będący pozostałością po wyrobiskach gliny z zakrzewieniami i zadrzewieniami oraz płatami roślinności trawiastej. Na obszarze ok. 5 ha stwierdzono występowanie 78 gatunków roślin zielnych, 8 gatunków krzewów, 10 gatunków drzew.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125