Analysis of organic and conventional farming system – a case study
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agrosystems and Bioclimatology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska 1, 61300 Brno, Czech Republic
 
2
Agrotest fyto, Ltd., Havlickova 2787, 76701 Kromeriz, Czech Republic
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(1), 271-278
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the presented work was to identify the differences and special features of sustainability assessment of organic and conventional farming systems. The nutrient and organic matter balance, system productivity and energy balance were calculated on the basis of agronomic records from organic and conventional farms from a 3-year period. Software model Repro (Hülsbergen and Diepenbrock 1997) was used. There was a significant difference in nutrients input and structure of applied fertilizers between the farms. Most frequently plus nitrogen (N) and minus phosphorus (P) and potassium (K) balance occurred in both systems. Organic matter balance was figured out as the supply grade (%). Result of no farm in any year met the optimum range. Even when organic matter income was similar on both farms, the organic farm performed unstable results, caused mainly by instable crop structure and organic fertilizer management, and the conventional one performed a stable low organic matter balance. Fossil energy consumption was lower in organic farming, but in the case of machinery use and consumption of fuels, the organic farm made a higher demand than the conventional one. Also, when the productivity of the organic system was significantly lower, the efficiency of energy use was lower only slightly.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza organicznego i tradycyjnego systemu uprawy roli – studium przypadku
systemy uprawy, gospodarka organiczna, ocean stopnia zrównoważenia, bilans substancji odżywczych, bilans energetyczny
Celem niniejszej pracy było określenie różnic i cech szczególnych oceny zrównoważenia organicznego i tradycyjnego systemu uprawy roli. Bilans substancji odżywczych i materii organicznej, produktywność systemu oraz bilans energetyczny obliczano na podstawie danych agronomicznych z gospodarstw pracujących w systemie organicznym i tradycyjnym przez okres 3 lat. Korzystano z programu model Repro (Hülsbergen and Diepenbrock 1997). Pomiędzy tymi rodzajami gospodarstw zachodzą istotne różnice w zakresie wprowadzanych substancji odżywczych oraz stosowania nawożenia. W obydwu systemach najczęściej mamy do czynienia z bilansem dodatnim azotu (N) i ujemnym fosforu (P) oraz potasu (K). Bilans substancji organicznej jest obliczany jako stopień dopływu (%). Żadne z badanych gospodarstw nie uzyskało wyników w zakresie optymalnym w żadnym z lat badań. Nawet jeżeli poziom dopływu substancji organicznej był podobny w obydwu gospodarstwach, gospodarstwo organiczne uzyskiwało wyniki niestabilne, głównie z powodu niestabilnej struktury plonów i zarządzania nawozami organicznymi, podczas gdy gospodarstwo tradycyjne uzyskiwało bilans substancji organicznej na stabilnym niskim poziomie. Zużycie energii ze źródeł kopalnych było niższe w systemie organicznym, ale w odniesieniu do wykorzystania maszyn i zużycia paliwa gospodarstwo organiczne wykazywało większe zapotrzebowanie niż tradycyjne. Ponadto, o ile produktywność systemu organicznego jest znacząco niższa, to efektywność wykorzystania energii jest tam niższa tylko w nieznacznym stopniu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top