Sorption properties of flour used in home bread baking
 
More details
Hide details
1
Department of Organization of Tourist and Hotel Services, Maritime Academy ul. Morska 83, 81-225 Gdynia
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(1), 111-121
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the sorption properties of bakery raw materials for baking bread. The research material was designated in the study as A, B, C, D, where A – is a whole-grain rye flour type 2000, B – whole spelt wheat flour; C – mix of flours A and B (75A:25B) and D – crumb of fresh mixed rye-spelt bread (75A:25B) - independently prepared at home. Sorption properties were tested by assigning static sorption isotherms of water activity aw = 0.07-0.979. The samples were stored at 20±1ºC for 45 days. Isotherms were mathematical description of the sample using the BET equation, using the Curie Table 2 D v3. Based on the equilibrium moisture content of the products the capacity of BET adsorption monolayers surface area and sorption were determined. The plotted isotherms exhibited sigmoid shapes of curves characteristic for isotherms of II type, with deviations dependent on the nature of the sorption-adsorption process, in the raw materials A, B and C and the desorption of crumb of fresh mixed rye-spelt bread D. The results showed that the highest capacity of monolayer (Vm) was characterized by a rye flour and the water filling the monolayer was characterized by the highest activity (aw = 0.196) compared with the studied materials, B and C.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości sorpcyjne mąk przeznaczonych do wypieku chleba w warunkach domowych
mąka żytnia, mąka orkiszowa, izoterma sorpcji, pojemność monowarstwy, powierzchnia właściwa
Celem pracy była ocena właściwości sorpcyjnych mąk przeznaczonych do wypieku chleba. Materiał badawczy oznaczono w badaniach jako A, B, C, D, gdzie A – to mąka żytnia pełnoziarnista typ 2000; B – mąka orkiszowa pełnoziarnista; C – mieszanka w/w mąk (75A:25B) oraz D – miękisz świeżego chleba mieszanego żytnio-orkiszowego (75A:25B)-przygotowanego w warunkach domowych. Właściwości sorpcyjne badano metodą statyczną wyznaczając izotermy sorpcji w zakresie aktywności wody aw = 0,07-0,979. Próbki przechowywano w temperaturze 20±1ºC, przez okres 45 dni. Izotermy poddano próbie matematycznego opisu z wykorzystaniem równania BET, przy użyciu programu Table Curie 2 D v3. Na podstawie wilgotności równowagowych badanych produktów wyznaczono pojemność warstwy monomolekularnej oraz powierzchnię właściwą sorpcji. Wyznaczone izotermy cechował sigmoidalny kształt krzywych charakterystyczny dla typu II, z odchyleniami zależnymi od charakteru procesu sorpcji-adsorpcji w surowcach A, B i C oraz procesu desorpcji w miękiszu chleba żytnio-orkiszowgo D. Uzyskane wyniki badań wskazywały, że najwyższą pojemnością monowarstwy (Vm) charakteryzowała się mąka żytnia A, a woda wypełniająca monowarstwę cechowała się również najwyższą aktywnością (aw = 0,196) w porównaniu z badanymi surowcami, B i C.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top