Study of airflow resistance through beetroot seed bed
 
More details
Hide details
1
Department of Chemical and Ford Technology and Apparatus, University of Technology and Life Science in Bydgoszcz ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(2), 357-366
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a study on the air flow resistance of beetroot seed bed. Air pressure drop across a porous layer of the seed, within a wide range of Reynolds number values, was described with a modified Levy equation. Determination of coefficient of resistance depending on Reynolds number allows to design a height of the layer in an dryer for a particular fan or to select the fan for the assumed height of the bed, which ensures the optimum drying time. Physical properties of beetroot seeds were determined. Pressure drop in the different heights of the bed were estimated. This allowed to determine the elementary pressure gradient. Relationship between the elementary pressure gradient and airflow velocity was described by Ergun equation. To describe the relationship between the coefficient of resistance and a constant Reynolds number friction K2 = 15.03 was calculated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badanie oporu przepływu powietrza przez warstwę nasion buraka
opory przepływu przez materiał ziarnisty, suszenie nasion
W pracy podjęto badania oporów przepływu powietrza przez warstwę nasion buraka. Opory przepływu powietrza przez porowatą warstwę nasion, dla szerokiego zakresu wartości liczby Reynoldsa, opisuje zmodyfikowane równanie Leva. Wyznaczenie współczynnika oporów w zależności od liczby Reynoldsa pozwoli na zaprojektowanie wysokości warstwy w suszarce dla danego wentylatora lub dobrania wentylatora dla założonej wysokości złoża zapewniającego optymalny czas suszenia. Wyznaczono właściwości fizyczne nasion buraka ćwikłowego. Ustalono spadki ciśnienia na poszczególnych wysokościach złoża, co posłużyło do wyznaczana jednostkowego spadku ciśnienia. Zależność jednostkowego spadku ciśnienia i prędkości przepływu powietrza przedstawiono równaniem Erguna. Do opisu zależności między współczynnikiem oporów a liczbą Reynoldsa obliczono stałą K2= 15,03, charakteryzującą nasiona buraka.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top