RESEARCH PAPER
Plasma processing of acetylene
 
More details
Hide details
1
Department of Chemistry, Warsaw University, Pasteura 1, 02-093 Warszawa. Poland
Publication date: 2021-04-02
 
Acta Agroph. 2002, (80), 79–86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Decomposition of acetylene to carbon black in dc arc plasma argon jet has been investigated. The power of a plasma generator ranged from 5 to 18 kW. It was found that at mean mass reaction temperature 1270 K the degree of decomposition of acetylene was 96 mol % and product obtained showed a structure suitable for using in a rubber chemistry. The crude carbon black contains small amounts of by-product extractable in organic solvents, as derivates acetylene and polyethylene - like polymers. At temperatures exceeding 3000 K the presence the fullerene-like matters was shown.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rozkład acetylenu w plazmie
rozkład acetylenu, plazma, sadza, fullereny
Badania dotyczą rozkładu acetylenu do sadzy w łuku do plazmy argonowej. Moc generatora plazmy zmieniano w granicach 5 do 18 kW. Pokazano że przy średniej (mean-mass) temperaturze reakcji 1270 K rozkład acetylenu wynosił 96 mol % a uzyskane produkty posiadają budowę odpowiednią dla przemysłu gumowego. Sadza ma małą zawartość pochodnych acetylenu i polietylenu o charakterze polimerów. W temperaturze powyżej 3000 K stwierdzono obecność związków o charakterze fullerenów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125