RESEARCH PAPER
Determination of soil organic matter susceptiblity to oxidation for peaty-moorsh soils of different state of secondary transformation
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 149-156
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was conducted on 14 moorsh formations taken from dtfferently secondary transformed peat-moorsh soils. For each sample the amount of soil carbon oxidised during 2 hours with 0.005 M KMnO4 at pH = 2.5-2.6 was measured. Generally the influence of the state of secondary transformation on the amount of soil organic matter susceptibility to oxidation was noticed, especially for strongly and very strongly transformed soils. Moreover, the content of fulvic and humic acids was analysed simultaneously. The best correlation between the fulvic to humic acids ratio and organic carbon susceptibility to chemical oxidation appeared for soils of W1 > 0.60.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena zawartości utlenialnej frakcji węgla w glebach torfowo-murszowych o różnym stopniu wtórnych przeobrażeń
gleby torfowo-murszowe, stopień wtórnych przeobrażeń, frakcja węgla utlenionego, kwasy fulwowe i huminowe
Badania przeprowadzono na 14 murszach o różnym stopniu wtórnych przeobrażeń. Dla każdej gleby określono ilość węgla ulegającego w ciągu 2 godzin utlenieniu 0,005 M roztworem KMnO4 o pH = 2,5. Generalnie obserwuje się wpływ stopnia wtórnego przeobrażenia na zawartość podatnej na utlenianie substancji organicznej, zwłaszcza dla utworów silnie i bardzo silnie wtórnie przeobrażonych. Ponadto otrzymane wyniki przeanalizowano uwzględniając zawartości kwasów fulwowych i huminowych w badanych murszach. Dla gleb o współczynniku W1 > 0,60 wraz ze wzrostem udziału w glebie kwasów fulwowych rośnie zawartość frakcji węgla utlenialnej KMnO4.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top