Methodological aspects of evaluation of the reliability of the research results on the example of measurement of geometric features of seeds of bean
 
More details
Hide details
1
Department of Working Machines and Research Methodology University of Warmia and Mazury ul. M. Oczapowskiego 11, 10-736 Olsztyn
 
 
Publication date: 2016-10-26
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(3), 421-432
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study presents an example of approach to assess the reliability of test results
using statistical methods of calculation. The procedure for assessing the reliability of the results of measurements was modeled for geometrical features of bean seeds measured using various instruments (analog caliper, digital caliper and toolmaker’s microscope). It was found that from a practical point of view (separating components of seed mixtures) the results of measurements of geometric features of seeds carried out using calipers (with proper accuracy) can provide sufficient reliability
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metodyczne aspekty oceny rzetelności wyników badań na przykładzie pomiarów cech geometrycznych nasion fasoli
rzetelność wyników badań, nasiona fasoli, różne przyrządy pomiarowe
Przedstawiono przykładowe podejście do oceny rzetelności wyników badań, przy wykorzystaniu statystycznych metod obliczeniowych. Procedurę oceny rzetelności wyników pomiarów wykonano modelowo dla cech geometrycznych nasion fasoli mierzonych, przy wykorzystaniu różnych przyrządów pomiarowych (suwmiarek: analogowej i cyfrowej oraz mikroskopu warsztatowego). Stwierdzono, że z praktycznego punktu widzenia (rozdzielanie składników mieszanin nasiennych) wyniki pomiarów cech geometrycznych nasion wykonywane za pomocą suwmiarek (z właściwą dokładnością odczytu) charakteryzują się wystarczającą rzetelnością.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top