Land use in Lublin Province in relation to land use in Poland
 
More details
Hide details
1
Chair of Landscape Formation, Catholic University of Lublin, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(89 - 4), 681-696
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The analysis of statistical-cartographic use of land in Lublin Province in 2001 was carried out by using the method of relative deviations. All components of use i.e.: arable land, orchards, meadows, pastures, forests, remaining areas were analysed. Percentage of individual components of the use structure in every among 213 basic spatial units (communes) was compared to their average which relates to the territory of Poland and, by using mathematical formulas, the degrees of relative deviations were calculated. They were the base to construct chronograms. The component with the highest positive and with the highest negative deviation from the average for Poland was showed in every commune. Results were showed graphically.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Użytkowanie ziemi w województwie lubelskim na tle struktury użytkowania ziemi w Polsce
użytkowanie ziemi, województwo lubelskie, metoda względnych odchyleń, kartogram
Posługując się metodą względnych odchyleń, przeprowadzono analizę statystyczno-kartograficzną użytkowania ziemi w województwie lubelskim w 2001 r. Analizie poddano wszystkie elementy użytkowania, tzn.: użytki rolne, grunty orne, sady, łąki, pastwiska, lasy, pozostałe. Operowano 213 podstawowymi jednostkami przestrzennymi. Poszczególne elementy porównano z ich średnią wielkością odnoszącą się do obszaru Polski i stosując odpowiednie wzory matematyczne, obliczono stopnie względnych odchyleń. W każdej gminie wskazano element o największym odchyleniu dodatnim i element o największym odchyleniu ujemnym od średniej dla Polski. Wyniki przedstawiono graficznie w formie bliźniaczych kartogramów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top