Effect of soil compaction on growth dynamics of lawn grass mixtures
 
More details
Hide details
1
Department of Botany and Ecology, Department of Agriculture and Biotechnology, University of Technology and Life Science in Bydgoszcz ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
 
2
Institute of Plant Breeding and Acclimatization, National Research Institute, Jeździecka 5, 85-687 Bydgoszcz
 
 
Publication date: 2017-02-21
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(1), 135-147
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper demonstrates the research results of a three-year field experiment performed in the Botanical Garden of the Plant Breeding and Acclimatization Institute (IHAR) in Bydgoszcz. Three mixtures of lawn turf grasses were evaluated. The first mixture (M I) components included Festuca rubra (75%) and Lolium perenne (25%). The second mixture (M II) was composed of Festuca arundinacea (30%), Festuca ovina (50%) and  Lolium perenne (20%). The third mixture (M III) was made up of Festuca ovina (30%), Festuca rubra (35%) as well as Festuca heterophylla (35%). The grass root systems and other lawn characteristics were evaluated at three dates: in spring (May), in summer (July) and in autumn (October). The research showed that soil compaction decreased the root weight significantly, as compared with the control treatments. Higher aboveground mass yields, both in the form of stubble and mowed green matter, except for mixture MII, were recorded for the control treatments; the highest values for mixture M I and the lowest – for mixture M III. The decrease in root length was more varied, with a positive response to soil compaction in the form of increased grass root length being reported for M II. Soil compaction showed a negative impact on the overall value of the lawn and the turfing level of the lawn areas evaluated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zagęszczenia gleby na dynamikę wzrostu mieszanek traw gazonowych
trawy gazonowe, ugniatanie gleby (wałowanie), masa korzeni, długość korzeni, masa nadziemna, ocena trawnikowa
W pracy przedstawiono wyniki trzyletniego doświadczenia polowego przeprowadzonego w Ogrodzie Botanicznym IHAR w Bydgoszczy. Ocenie poddano trzy mieszanki kępowych traw gazonowych. Komponentami mieszanki pierwszej (M I) były Festuca rubra (75%) i Lolium perenne (25%), W skład mieszanki drugiej (M II) wchodziły Festuca arundinacea (30%), Festuca ovina (50%) Lolium perenne (20%), Mieszankę trzecią (M III) tworzyły Festuca ovina (30%), Festuca rubra (35%) oraz Festuca heterophylla (35%). Ocenę systemów korzeniowych traw i innych cech trawników dokonywano w trzech terminach: wiosną (maj), latem (lipiec) i jesienią (październik). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że zagęszczanie gleby wpłynęło istotnie na zmniejszenie masy korzeni w porównaniu do powierzchni kontrolnych. Wyższe plony masy nadziemnej zarówno w formie ścierni, jak i zielonej masy koszonej, z wyjątkiem mieszanki MII, uzyskano na powierzchniach kontrolnych, z czego największe dla mieszanki M I a najsłabsze dla mieszanki M III. Zmniejszenie długości korzeni było bardziej zróżnicowane, z czego pozytywnie na wzrost długości korzeni traw w warunkach większego zagęszczenie gleby reagowała M II. Zagęszczanie gleby wpłynęło negatywnie na ogólną ocenę trawnikową i stopień zadarnienia ocenianych powierzchni trawnikowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top