RESEARCH PAPER
Automatical measurement system for heat balance structure investigations from calibration to fields study
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology AU, Witosa 45, 60-667 Poznań, Poland
2
Centre for Agricultural Landscapes and Land Use Research, Müncheberg, Germany
Publication date: 2020-11-03
 
Acta Agroph. 2001, (57), 57–67
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The heat balance structure is a very good way of description of areas with different plant canopy from the point of view of micrometeorology. The heat balance of an active surface can be written as follows: Rn+LE+S+G=0. The Rn and G fluxes can be measured by the use of commercial sensors while the measurements or LE and S fluxes are far more complicated. The heat balance method based on Bowen ratio can be used for estimation of those two fluxes. This method required very precise gradient measurements of air temperature and water vapour pressure above an active surface. New semiconductor psychrometers were constructed in the Department of Agrometeorology of Agricultural University of Poznań. The methods of calibration of psychrometers, thermometers and hygrometers in a wide range of air temperature and humidity are described in this paper. All psychrometers and net radiation sensors as well as the soil heat plates where connected with a data-logger. The whole, new system can be used for measurements of micrometeorological parameters above different agroecosystems.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Automatyczny system pomiarowy do badania struktury bilansu cieplnego od cechowania do prac polowych
psychrometr półprzewodnikowy, metody kalibracji, pomiary bilansu cieplnego powierzchni czynnej
Bardzo dobrym mikrometeorologicznym opisem środowiska, charakteryzującym obszary o różnej szacie roślinnej, jest struktura bilansu cieplnego powierzchni czynnej, którą można opisać równaniem : Rn+LE+S+G=0. Strumienie Rn i G mogą być mierzone przy pomocy komercyjnych czujników pomiarowych, jednak pomiary strumieni LE i S są trudniejsze do wykonania. Do ich oszacowania można korzystać z metody bilansu cieplnego powierzchni czynnej z wykorzystaniem współczynnika Bowena. Metoda ta wymaga jednak bardzo dokładnych pomiarów pionowych profili temperatury powietrza i ciśnienia pary wodnej nad analizowaną powierzchnią. W Katedrze Agrometeorologii Akademii Rolniczej w Poznaniu skonstruowano nowe psychrometry oparte na termometrach półprzewodnikowych. W przedstawianej pracy opisano także stosowaną metodę kalibracji psychrometrów, termometrów i higrometrów w szerokim zakresie temperatur i wilgotności. Wszystkie czujniki podłączano do specjalnie zaprojektowanego dataloggera. Powstały system pomiarowy jest bardzo uniwersalny i może być wykorzystywany do wielu rodzajów pomiarów mikrometeorologicznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125