RESEARCH PAPER
Soil anthropogenesis – historical review
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Akademia Rolnicza, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-06-09
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 173-185
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The history of anthropogenetic process of soil shows that until XX century, on the majority of areas in Europe, including Poland, the main processes were quantitative changes. They resulted from natural environment changes into arable lands. This caused unification of soils due to artificial merging former O, Ah and part of deeper horizons into Ap horizons. Cultural soils occur locally and their share in anthropogenic soils is little. A negative effect of soil anthropogenesis is soil erosion acceleration. Apart from a negative effect on agricultural suitability of soils, erosion became a factor differentiating soil cover in hilly areas on a scale not existing in the nature.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Antropogeneza gleb – rys historyczny
człowiek, antropogenizacja, skutki, historia
Historia procesu antropogenezy gleb wykazuje, że do dwudziestego wieku na większości obszarów Europy w tym i Polski, głównym procesem były zmiany ilościowe. Polegały one na zamianie środowiska naturalnego na grunty orne. Ujednolicało to gleby przez sztuczne włączenie w poziom Ap byłych poziomów O i Ah oraz części poziomów leżących głębiej. Gleby "ukulturalnione" występują punktowo i stanowią niewielki procent gleb zantropogenizowanych. Ujemnym skutkiem antropogenezy jest przyśpieszenie erozji gleb. Poza negatywnym wpływem na przydatność gleb, erozja stała się czynnikiem różnicującym pokrywę glebową obszarów urzeźbionych, na skalę niespotykaną w naturze.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top