Agricultural environment modeling in hilly rural areas of Poland versus European Standards
 
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science Erosion and Land Conservation, Institute of Soil Science and Plant Cultivation ul. Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 471-480
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a comparison between Polish and European methods of environment modeling and rural areas development. The analysis shows that in Poland the fundamental process of land modeling is land consolidation, but in the EU – comprehensive land arrangement (basing on land consolidation). So far, land consolidation conducted in Poland has had an unfavourable influence on agricultural environment. To reverse this negative tendency for the future, it is important to include additional activities, such as land afforestation, antierosion meliorations, creation of ecological areas or land recultivation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kształtowanie środowiska rolniczego na obszarach urzeźbionych w Polsce na tle wzorców unijnych
kształtowanie środowiska, scalanie gruntów, urządzenia rolne
W pracy przeanalizowano działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i kształtowania środowiska, stosowane w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. W wyniku tych analiz ustalono, że podstawowym procesem kształtującym środowisko rolnicze i obszary wiejskie w Polsce jest scalanie gruntów, natomiast w krajach Unii kompleksowy rozwój tych obszarów na bazie scalania gruntów. Prowadzony dotychczas w Polsce proces scalania gruntów oddziałuje negatywnie na środowisko rolnicze. By nie powodować niekorzystnego wpływu koniecznym jest równoczesne prowadzenie innych prac, wpływających pozytywne na środowisko, jak melioracje przeciwerozyjne, zalesianie gruntów, tworzenie terenów ekologicznych czy rekultywację terenu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top