RESEARCH PAPER
Application of extrusion-cooking treatment in the production of grain-fat concentrates for feed
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2022-03-21
 
 
Acta Agroph. 2013, 1(AAM003 -), 1-95
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The presented research on the application of extrusion-cooking in the production of grain-fat concentrates in this monograph was preceded by literature analysis. The past research mainly concentrated on the methods of fat addition to the mixture or pellet greasing by different machinery construction (e.g. greasing through nozzles, greasing in a conditioner). Many studies were performed on the pellet durability after various levels of fat addition or depending on the greasing method. Research was also conducted on the production of bulk concentrate mixtures based on different raw materials. The composition of those blends comprised: wheat bran, maize meal, dried green grass, fodder yeast and fat. The disadvantage of such concentrates is the necessity of having a number of raw materials for their production, and an extended technological process. Some of the produced fatty concentrates are not suitable for poultry compound because of their high fibre content. The tendency or even the necessity of implementation of new high-quality products forces to search for new methods and ways of raw materials processing which will realize the challenges posed by the market or the competition. According to those requirements, the concept of various stages of extrudate processing was realized in the context of the achievement of high fat concentrates suitable for easy dosing and mixing in feed mixers. The realization of this purpose required a number of studies related to the selection of parameters of extrusion, grinding, greasing and concentrate applications in pelleted feed as a component. The paper presents the results of the application of the extrusion cooking process as a treatment for increasing the amount of fat absorbed into the extrudate structure. It allows to achieve a bulk fat concentrate suitable for application in the feed industry. In addition, the mixture greasing process conducted under the conditions of negative pressure allows to achieve greater absorption of fat. The amount of fat absorbed at negative pressure conditions was approximately 2% higher compared to greasing at atmospheric pressure. The low negative pressure level of 500 hPa achieved in the laboratory mixer was enough to increase the amount of fat absorbed. The feed additive obtained during the study contained more then 20% of fat (depending on particle size), and it was also characterised by high bulk properties (angle of repose is on the level from 42 to 45° for the 84 product of particle size between 1 and 2.5 mm). The study of granulation process and pellets durability confirmed the positive application of the fat concentrate. Energy consumption of the pelleting process is not increased after the addition of fat concentrate compared with the liquid fat addition to the mixture. The conducted research demonstrated that materials after extrusion cooking process are characterised by a high degree of expansion and high porosity. The resulting extrudate is an excellent material for further processing, and processed plant materials are an essential component of feed mixtures.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie obróbki ciśnieniowo-termicznej w wytwarzaniu zbożowo-tłuszczowych koncentratów paszowych
koncentrat tłuszczowy, ekstruzja, pasze, granulowanie
Badania dotyczące zastosowania obróbki ciśnieniowo-termicznej w wytwarzaniu sypkich koncentratów tłuszczowych, przedstawione w niniejszej monografii, zostały podjęte po szczegółowej analizie literatury. Dotychczasowe prace badawcze koncentrowały się głównie na metodach wprowadzania tłuszczu do mieszanki lub gotowego granulatu przez rozwiązania konstrukcyjne urządzeń lub metod natłuszczania (np.: natłuszczanie przez dysze, natłuszczanie w kondycjonerze). W literaturze opisano różne koncepcje badań dotyczących wytrzymałości granulatu z dodatkiem tłuszczu w różnych dawkach oraz w zależności od metody natłuszczania. Prowadzono również badania związane z produkcją koncentratów sypkich opartych na mieszance różnych surowców. W skład takich mieszanek wchodziły m.in. otręby pszenne, śruta kukurydziana, susz z zielonek, drożdże pastewne i tłuszcz. Negatywną cechą takich koncentratów jest konieczność posiadania wielu surowców do ich produkcji oraz skomplikowany proces technologiczny. Ponadto niektóre z wytworzonych koncentratów tłuszczowych nie nadają się do mieszanek drobiowych ze względu na wysoką zawartość włókna. Tendencja czy wręcz konieczność wprowadzania na rynek nowych, dobrych jakościowo produktów wymusza potrzebę poszukiwania nowych metod i sposobów obróbki surowców. Tego typu trend pozwoli realizować wyzwania stawiane przez rynek i konkurencję. Stąd też w założeniach pracy uwzględniony został dobór różnych etapów przetwarzania ekstrudatu w kontekście otrzymania produktu o wysokiej zawartości tłuszczu, a jednocześnie nadającego się do łatwego dozowania i mieszania w mieszarkach paszowych. Realizacja postawionego celu wymagała przeprowadzenia szeregu badań związanych z doborem parametrów ekstruzji, rozdrabniania, natłuszczania i aplikacji uzyskanego koncentratu jako komponentu w granulowanych mieszankach paszowych. W pracy potwierdzono, iż zastosowanie obróbki ciśnieniowo-termicznej powoduje zwiększenie ilości wchłanianego tłuszczu w strukturę ekstrudatu i jednocześnie umożliwia uzyskanie sypkiego koncentratu tłuszczowego odpowiedniego do zastosowania w przemyśle paszowym. Dodatkowo, czynnikiem wspomagającym proces natłuszczania, a zarazem umożliwiającym wchłonięcie większej ilości tłuszczu, jest przeprowadzanie tego procesu w podciśnieniu. Ilość wchłoniętego tłuszczu w podciśnieniu była o około 2% wyższa w porównaniu z natłuszczaniem w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Uzyskane w warunkach laboratoryjnych podciśnienie na niewielkim poziomie wynoszącym 500 hPa było wystarczające do tego, aby nastąpiło zwiększenie ilości wchłoniętego tłuszczu. Otrzymany w trakcie badań dodatek paszowy zawierał powyżej 20% tłuszczu (w zależności od wymiaru cząsteczek) i jednocześnie charakteryzował się dobrymi właściwościami zsypnymi (kąt usypu mieści się w przedziale 42-45° dla produktu o wymiarze cząstek pomiędzy 1 a 2,5 mm). Badania procesu granulowania oraz pomiaru wytrzymałości kinetycznej uzyskanego granulatu potwierdziły pozytywne cechy stosowania uzyskanego koncentratu tłuszczowego. Energochłonność procesu nie wzrosła podczas granulowania mieszanki z koncentratem tłuszczowym w porównaniu z granulowaniem mieszanki z dodatkiem tłuszczu płynnego. Przeprowadzone badania jednoznacznie potwierdziły, że pszenica i kukurydza poddane obróbce ciśnieniowo-termicznej charakteryzują się wysokim stopniem ekspandowania oraz wysoką porowatością. Otrzymany ekstrudat stanowi doskonały materiał do dalszego procesu, a przetwarzane surowce roślinne są podstawowym składnikiem mieszanek paszowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top