Variability of drought risk index in the soil-mantle rock covers of flysch foothill slope at the IG&SO PAS research station in Szymbark in the years 2000-2015
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Research Station, Szymbark, Poland
 
 
Publication date: 2016-10-26
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(3), 319-330
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents an analysis of temporal dynamics of the abundance of water in the soil-mantle rock cover at piezometric positions in the middle and lower parts of the foothill flysch slope in Szymbark. The research was based on the value of the drought risk index (kn) which was calculated for periods of 10 or 11 days (decades) on the basis of daily measurements of water levels. In each of the two stations, four bore holes were dug to depths of 50, 100, 150 and 250 cm. and the measurements were made with the use of the well whistle. On the basis of these measurements, the occurrence of moderate and relatively strong relationships between average annual water levels and the sums of precipitation and runoff indicator were observed. The greatest number of ten-day results of the kn rate was observed in the "low flow risk" class (−0.1 < kn <= 0.1) or "no low flow risk" class
(0.1 < kn <= 0.3). The most common “low flow risk” occurred at a depth of 150 cm. The longest periods of low flow (kn <−0.1), calculated for each of the holes, lasted for nine decades, while the longest periods of excess water (kn > 0.3) in both stations continued for five decades. During the year, especially between the end of February and the beginning of April, an increase of kn index was observed in every piezometric hole. This occurred as a result of rainfall during winter, including the melting of snow cover, under conditions of reduced evapotranspiration and drainage runoff.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność wskaźnika zagrożenia suszą w pokrywach glebowo-zwietrzelinowych pogórskiego stoku fliszowego na stacji badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w latach 2000-2015
piezometr, wody podpowierzchniowe, wskaźnik zagrożenia suszą kn, zlewnia Bystrzanki
W artykule przedstawiono dynamikę zasobności wody w pokrywach stokowych w oparciu o wielkość wskaźnika zagrożenia suszą gruntową kn, obliczonego dla okresów 10- lub 11-dniowych na podstawie codziennych pomiarów stanów wody na stanowiskach piezometrycznych w środkowej i dolnej części pogórskiego stoku fliszowego w Szymbarku. Na obydwu stanowiskach zainstalowane zostały po cztery otwory piezometryczne o głębokości 50, 100, 150 i 250 cm, w których dokonywano pomiarów za pomocą gwizdka studziennego (świstawki). Na podstawie pomiarów przeprowadzonych w latach 2000-2015 stwierdzono występowanie umiarkowanych i dość silnych zależności miedzy średnimi rocznymi stanami wody a sumami opadów i warstwą odpływu. Największą liczebność dekadowych wyników wskaźnika kn stwierdzono w klasie "zagrożenie niżówką"(–0,1 < kn <= 0,1) lub w klasie "brak zagrożenia niżówką"
(0,1 < kn <= 0,3). Najczęściej zagrożenie niżówką występowało w piezometrach o głębokości 1,5 m. Najdłuższe okresy niżówki gruntowej (kn < –0.1), obliczonej dla wszystkich otworów na danym stanowisku, trwały dziewięć dekad, zaś najdłuższe okresy nadmiaru wody (kn > 0,3) na obydwu stanowiskach trwały przez pięć dekad. W ciągu roku występuje wzrost wskaźnika kn we wszystkich otworach piezometrycznych między trzecią dekadą lutego a pierwszą dekadą kwietnia, będący efektem zasilania przez opady w okresie zimowym, w tym topnienie pokrywy śnieżnej, w warunkach ograniczonej ewapotranspiracji i odpływu korytowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top