RESEARCH PAPER
Bifilar devices to dust control in agri-food industry
 
More details
Hide details
1
Katedra Elektrotechniki Ogólnej, Wydział Elektryczny, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38 A, 20-618 Lublin, Poland
 
2
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
3
Katedra Podstaw Techniki, Akademia Rolnicza, ul. Doświadczalna 50 A, 20-280 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (43), 3-95
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This publication presents new solution to unconventional use of bifilar windings. In classical electrotechnology, they are used in metrology. This use is characteristic because of no inductance. Bifilar windings with voltage supplied from de or ac generates heterogeneous electric field around. This filed induces charges in surrounding dielectric particles (organic dust). The final effect of this influence is mechanical forces pulling particles in the heterogeneous field generated by the winding. This property of bifilar windings inspired authors to construct prototype electrostatic bifilar filters to catch explosive dust of organic origin. This type of dusts are produced from mills and feed industry. Two types of filters were constructed: cylindrical and flat. They were tested to check their efficiency of dust removal and hydraulic resistance. Test results provided the efficiency of dust removal from bifilar filters comparative to the one from bag filters at significantly smaller hydraulic resistance. These promising results bring good perspectives to practical use of bifilar windings in new generation electrostatic filters. They could be used to remove explosive dusts. The voltage supplying these filters are low enough not to cause corona discharge occurring in common electrostatic precipitators.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uzwojenia bifilarne do odpylania w przemyśle rolno-spożywczym
filtry elektrostatyczne, uzwojenie bifilarne
W prezentowanym opracowaniu przedstawiono nową propozycję niekonwencjonalnego wykorzystania uzwojenia bifilarnego. W klasycznej elektrotechnice znajduje ono zastosowanie w metrologii. Charakteryzuje się brakiem indukcyjności. Uzwojenie bifilarne zasilone napięciem stałym lub zmiennym wytwarza wokół siebie niejednorodne pole elektryczne. To pole wzbudza w otaczających cząstkach dielektrycznych (cząstkach pyłu organicznego) tzw. ładunki indukowane. Ostatecznym efektem tego oddziaływania są siły mechaniczne wciągające cząstki pyłu w obszar pola niejednorodnego wytworzonego przez uzwojenie. Ta właściwość uzwojenia bifilarnego zainspirowała autorów do wykonania prototypowych bifilarnych filtrów elektrostatycznych do wychwytywania cząstek pyłów wybuchowych, pochodzenia organicznego. Tego typu pyły powstają w zakładach przemysłu młynarskiego i paszowego. Zbudowano dwa rodzaje filtrów: filtry cylindryczne i płaskie. Poddano je badaniom laboratoryjnym mając na uwadze skuteczność odpylania i opór hydrauliczny. W wyniku badań, uzyskano skuteczność odpylania filtrów bifilarnych porównywalną ze skutecznością filtrów tkaninowych, przy wielokrotnie mniejszym oporze hydraulicznym. Te zachęcające wyniki dają nadzieję na praktyczne zastosowanie uzwojeń bifilarnych do konstrukcji nowej generacji filtrów elektrostatycznych. Mogłyby być one stosowane do wychwytywania pyłów wybuchowych. Napięcie zasilające te filtry jest na tyle niskie, że nie wywołuje zjawiska wyładowania ulotowego, co ma miejsce w klasycznych filtrach elektrostatycznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top