RESEARCH PAPER
Water retention and conductivity of Polish Mollic Gleysols
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-13
 
 
Acta Agroph. 2001, (53), 211-223
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the hydrophysical characteristics of Polish Mollic Gleysols formed from loam and silt as well as sand are prestented. It was stated, that water retention curves and water conductivity coefficients for investigated soils were homogeneous. Mollic Gleysols formed from loam and silt characterize more comfortable water-air conditions than Mollic Gleysols formed from sand.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Retencja i przewodnictwo wodne czarnych ziem Polski
czarne ziemie Polski, retencja i przewodnictwo wodne
W pracy przedstawiono charakterystyki hydrofizyczne czarnych ziem wytworzonych z glin i pyłów oraz piasków występujących w Polsce. Stwierdzono, że zarówno krzywe retencji, jak i wartości współczynnika przewodnictwa wodnego, dla obu rodzajów czarnych ziem charakteryzują się dużą jednorodnością. Czarne ziemie wytworzone z glin i pyłów wykazują korzystniejsze stosunki wodno-powietrzne niż czarne ziemie wytworzone z piasków.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top