RESEARCH PAPER
Standardization problems concerning terminology, soil studies, soil classification and related issues
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-270 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2022-05-04
 
 
Acta Agroph. 2006, 6(143), 1-64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim o f this work i s to present the procedures o f elaboration and updating of International Standards and Polish Standards related to soil quality. Due to the fact that soil problems, considered from various points of view, are also undertaken by specialists from branches far removed from the pedological specialization, this paper refers also to standards related to the soil issues in some other contexts.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problematyka normalizacyjna z zakresu terminologii, badań l klasyfikacji gleb oraz zagadnień pokrewnych
Międzynarodowe Normy glebowe, Polskie Normy glebowe, normalizacja
Celem pracy jest zaprezentowanie procedur opracowywania i aktualizowania Norm Międzynarodowych i Polskich Norm i na tym tle podsumowanie aktualnego stanu opublikowanych Norm Międzynarodowych i Polskich Norm z zakresu jakości gleby. Ze względu na fakt, że problematyka glebowa, rozpatrywana z różnorodnych punktów widzenia, podejmowana jest także przez specjalistów z czasami odległych od gleboznawstwa specjalizacji, w pracy przywołano także normy, które odnoszą się do zagadnień glebowych w innych kontekstach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top