RESEARCH PAPER
Mycological evaluation of dairy sewage sludge and its influence on functional diversity of soil microorganisms
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2022-03-21
 
 
Acta Agroph. 2012, 1(AAM001 -), 1-142
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research presented in this paper have been taken due to the limited and fragmentary data on: the presence of fungi in dairy sewage sludge; selected properties of fungi isolated from this sludge, essential in assessing the possibility of using these microorganisms in the degradation of wastes; and evaluation of metabolic profile of soil fertilized with dairy sewage sludge compared to other traditional indicators of soil microbial activity. The paper included two parts. First part included the research concerning the presence of fungi in dairy sewage sludge and characterization of taxonomic position of dominant fungi isolated from dairy sewage sludge and their phylogenetic relationships with other species. In this study the physiological properties and catabolic profiles of fungi and their hydrolytic potential were evaluated. In the second part the results concerning the evaluation of dairy sewage sludge on soil community level physiological profiles were presented. The inhibition or stimulation of soil microorganisms capabilities to utilization the following carbon sources groups: carbohydrates, amino acids, amines and amides, carboxylic and ketonic acids and polymers were assessed. Fungi isolated from dairy sewage sludge were identified based on morphological and genetic criteria as: S1 – Penicillium spinulosum, S2 – Geotrichum fragrans, S3 – Hypocrea jecorina, S4 – Coprinus cinereus, S5 – Fusarium sporotrichioides, S6 – Mucor hiemalis, S7 – Penicillium camembertii, S8 – Trichoderma atroviride, S9 – Mucor circinelloides, S10 – Aspergillus flavus oryzae, S11 – Trichoderma fertile, S12 – Trichoderma koningii, S13 – Geotrichum citri-aurantii, S14 – Trichoderma aureoviride, S15 – Rhizopus stolonifer stolonifer, S16 – Alternaria alternata, S17 – Candida tropicalis, S18 – Acremonium murorum felina, S19 – Beauveria felina. The results showed that the saprotpophic fungi, safety for human health were most isolated from dairy sewage sludge. The results indicated that only one species Candida tropicalis, geophilic dermatophyte was danger for human health. However, due to the fact that the fungi of the genus Candida are a natural component of the microbial communities of many habitats, where they are actively involved in the degradation of organic substrates, they can not be equated with other pathogens, like Salmonella bacteria or parasites like Ascaris and Trichuris. The conducted study and literature data indicate that the dairy sewage sludge environment is not conducive to the development of zoophilic and anthropophilic dermatophytes. Therefore, the risk of these dermatophytes infection in the case of human contact with dairy sewage sludge or the soil amended with this wastes can be considered as minimal. The results showed that some fungal strains isolated from dairy sewage sludge had potential for application (T. fertile, T. koningii, T. aureoviride, T. atroviride, A. flavus oryzae, M. circinelloides) in the degradation of complex organic compounds (polysaccharides, proteins and fats). These fungi utilize also simple organic compounds from the following carbohydrates, carboxylic and ketonic acids, as a source of C and energy and are able to degrade organic nitrogen compounds, like: amino acids, amines and amides. Conducted preliminary studies indicated the potential usefulness of the test strains in the degradation of complex organic compounds, but further, more detailed studies on their practical use in the development of biopreparation for agricultural biotechnology and environmental technologies, especially in the disposal and recycling of organic wastes are necessary. The study showed that the dairy sewage sludge and the soil depth had a significant influence on the tested microbiological parameters. Analysis of the soil metabolic profile (CLPP), expressed as indicators AWCD, R and H was a sensitive indicator of changes in soil microbial activity due to dairy sewage sludge application. The study showed that the dairy sewage sludge stimulated soil microbial communities, thus increasing the soil functional diversity and thus increase the catabolic potential of soil microorganisms. This effect, however, were noted only in the surface layer of soil. It was found that the catabolic potential of microorganisms in soil fertilized with dairy sewage sludge was close to the metabolic profile of the natural ecosystem, which is advantageous, because of the lack of an imbalance in the soil environment and stability after the sludge application.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena mikologiczna osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich oraz jego wpływ na różnorodność funkcjonalną mikroorganizmów glebowych
grzyby, metody molekularnej identyfikacji, osad ścieków mleczarskich, pro-fil metaboliczny, różnorodność funkcjonalna
Badania przedstawione w niniejszej pracy podjęto ze względu na ograniczone i fragmentaryczne dane, dotyczące: występowania grzybów w osadzie z oczyszczalni ścieków mleczarskich; wybranych właściwości grzybów wyodrębnionych z osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich, istotnych w ocenie możliwości wykorzystania tych mikroorganizmów w degradacji odpadów oraz oceny profilu metabolicznego gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich na tle innych tradycyjnych wskaźników aktywności mikrobiologicznej środowiska glebowego. Praca obejmuje dwie części. W pierwszej oceniono występowanie grzybów w osadzie z oczyszczalni ścieków mleczarskich oraz scharakteryzowano i określono przynależność taksonomiczną dominujących grzybów, wyodrębnionych z osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich i ich relacje filogenetyczne z innymi gatunkami, a także oceniono podstawowe właściwości fizjologiczne i kataboliczne izolatów oraz ich potencjalną aktywność hydrolityczną. W drugiej części pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny następczego oddziaływania osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich na profil metaboliczny gleby, w tym zahamowanie lub aktywację uzdolnień glebowych mikroorganizmów w stosunku do związków należących do różnych grup substratów węglowych: węglowodanów, aminokwasów, amin i amidów, kwasów karboksylowych i ketonowych oraz polimerów. W wyniku przeprowadzonych badań szczepy grzybów wyodrębnione z osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich na podstawie kryteriów morfologicznych i genetycznych oznaczono jako: S1 – Penicillium spinulosum, S2 – Geotrichum fragrans, S3 – Hypocrea jecorina, S4 – Coprinus cinereus, S5 – Fusarium sporotrichioides, S6 – Mucor hiemalis, S7 – Penicillium camembertii, S8 – Trichoderma atroviride, S9 – Mucor circinelloides, S10 – Aspergillus flavus oryzae, S11 – Trichoderma fertile, S12 – Trichoderma koningii, S13 – Geotrichum citri-aurantii, S14 – Trichoderma aureoviride, S15 – Rhizopus stolonifer stolonifer, S16 – Alternaria alternata, S17 – Candida tropicalis, S18 – Acremonium murorum felina, S19 – Beauveria felina. Stwierdzono, że w osadach z oczyszczalni ścieków mleczarskich występują przede wszystkim grzyby saprofityczne, nie stanowiące zagrożenia dla zdrowia. Jedynym zagrożeniem okazał się dermatofit geofilny Candida tropicalis. Jednak ze względu na fakt, że grzyby z rodzaju Candida stanowią naturalny składnik zbiorowisk populacji mikroorganizmów wielu siedlisk, w których aktywnie uczestniczą w rozkładzie substratów organicznych, nie mogą być one traktowane na równi z innymi patogenami, tj. bakteriami z rodzaju Salmonella czy pasożytami przewodu pokarmowego z rodzajów Ascaris i Trichuris. Przeprowadzone badania własne oraz zebrane dane literaturowe świadczą o tym, że środowisko osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków mleczarskich nie sprzyja rozwojowi dermatofitów zoofilnych i antropofilnych. W związku z powyższym ryzyko infekcji tymi dermatofitami w przypadku zetknięcia się człowieka z osadami ścieków mleczarskich lub gruntami rekultywowanymi tymi odpadami można uznać za minimalne. W wyniku badań stwierdzono, że niektóre szczepy grzybów wyodrębnionych z osadu wykazały potencjalną wartość aplikacyjną (T. fertile, T. koningii, T. aureoviride, T. atroviride, A. flavus oryzae, M. circinelloides) w degradacji złożonych związków organicznych (polisacharydów, białek i tłuszczów). Grzyby te wykorzystują proste związki organiczne z grupy węglowodanów oraz kwasów karboksylowych i ketonowych jako źródła C i energii oraz są zdolne do rozkładu organicznych połączeń azotowych, tj. aminokwasów oraz amin i amidów. Przeprowadzone wstępne badania wskazują na potencjalną przydatność badanych szczepów w degradacji złożonych związków organicznych, jednak konieczne są dalsze, bardziej szczegółowe, badania nad możliwością ich praktycznego wykorzystania w opracowaniu biopreparatów, mających zastosowanie w sektorze biotechnologii rolniczej i środowiskowej, zwłaszcza w technologiach unieszkodliwiania i utylizacji odpadów organicznych. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowany osad z oczyszczalni ścieków mleczarskich oraz głębokość gleby miały istotny wpływ na kształtowanie się badanych parametrów mikrobiologicznych. Analiza profilu metabolicznego gleby (CLPP), wyrażona wskaźnikami AWCD, R i H była czułym indykatorem zmian ogólnej aktywności mikrobiologicznej środowiska glebowego pod wpływem zastosowanego osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich. Przeprowadzone badania wykazały, że osad z oczyszczalni ścieków mleczarskich aktywizował populacje glebowych mikroorganizmów, powodując wzrost różnorodności funkcjonalnej gleby, a tym samym wpływając na zwiększenie potencjału katabolitycznego mikroorganizmów glebowych. Efekt ten zaznaczył się jednak tylko w powierzchniowej warstwie badanej gleby. Stwierdzono, że potencjał kataboliczny mikroorganizmów w glebie nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich zbliżony był do profilu metabolicznego ekosystemu naturalnego, co jest korzystne, z uwagi na brak zachwiania równowagi i stabilności środowiska glebowego po wprowadzeniu osadu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top