RESEARCH PAPER
Grain models applied in electrodynamic analysis
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Elektrotechniki Ogólnej, Wydział Elektryczny, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38 A, 20-618 Lublin, Poland
Publication date: 2020-05-27
 
Acta Agroph. 2001, (42), 5–119
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This monograph objective is elaboration of effective algorithms to compute electrostatic field distributions in a grain uniform model and a laminar model and also the presentation of practical applications of their results. Chapter 3 presents grain models and the problems of theoretical analysis of grain field used so far. The analysis of these models and applied computation methods enables the formulation of the series of problems, the solutions to which are given in subsequent chapters. Chapter 5 provides idealising assumptions established to carry out the computations included in Chapters 6, 7 and 8. The most important novelty in relation to known publications [I, 2, 11, 74, 75, 83, 85, 91, 106] is the assumption of laminar grain structure and the use of elongated spheroid co-ordinates for computing. Chapter 6 determines the field distribution in the uniform grain and the momentum acting on it in a uniform electrostatic field. Chapter 7 presents the analysis of field distribution and computations of the momentum for laminar grain structure. Chapter 8 provides the simplified method to determine forces acting on a grain in the electrostatic field. This makes possible to avoid complicated computational procedure, elaborated in Chapter 7, when the real laminar grain structure is considered with only little less precision. Chapter 9 illustrates the practical use of obtained results for the measurements of dielectric permittivity of a single grain. The main results of this monograph are: computational algorithms of electrostatic field distribution in a laminar grain structure, computations of forces acting on grains in electrostatic field, demonstration of possibilities to use these results in more prectse measurements of dielectric permittivity, the indication on real possibility to carry out mathematical analysis of phenomena in complex structure of a grain.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modele ziarniaków zbóż stosowane w analizie elektrodynamicznej
ziarniak w polu elektrostatycznym, siły ponderomotoryczne
Celem monografii jest opracowanie efektywnych algorytmów obliczeniowych rozkładu pola elektrostatycznego w jednorodnym jak i w wielowarstwowym modelu ziarna a także zademonstrowanie praktycznego wykorzystania tych wyników. Stosowane w dotychczasowych pracach modele ziarna i problemy teoretycznej analizy jego pola przedstawiono w rozdziale trzecim. Analiza tych modeli i stosowanych metod obliczeniowych pozwoliła sformułować szereg problemów, których rozwiązanie podano w kolejnych rozdziałach. W rozdziale piątym sformułowano założenia idealizujące, przy których przeprowadzono całość obliczeń zawartych w rozdziale szóstym, siódmym i ósmym. Istotną nowością w stosunku do znanych prac jest przyjęcie warstwowej struktury ziarna i zastosowanie do obliczeń układu współrzędnych sferoidy wydłużonej. W rozdziale szóstym wyznaczono rozkład pola w ziarnie o strukturze jednorodnej oraz wyznaczono moment działający nań w jednorodnym polu elektrostatycznym. W rozdziale siódmym przeprowadzono analizę rozkładu pola i obliczono moment dla ziarna o strukturze niejednorodnej-warstwowej. W rozdziale ósmym zademonstrowano uproszczoną metodę wyznaczania sił działających na ziarno w polu elektrycznym. Pozwala ona przy uwzględnieniu rzeczywistej - warstwowej struktury ziarna, uniknąć skomplikowanej procedury obliczeniowej, opracowanej w rozdziale siódmym, przy niewielkim stosunkowo obniżeniu dokładności. Rozdział dziewiąty jest ilustracją praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników do pomiaru przenikalności dielektrycznej pojedynczego ziarna. Zasadniczymi rezultatami uzyskanymi w przedstawionej monografii są: - algorytmy obliczeniowe rozkładu pola elektrostatycznego w ośrodku wielowarstwowym ziarna, - obliczenie sił działających na ziarniak w polu elektrostatycznym, - demonstracja możliwości wykorzystania tych wyników do dokładniejszych pomiarów przenikalności dielektrycznej, - wskazanie na realną możliwość prowadzenia analizy matematycznej zjawisk w złożonej strukturze ziarniaka.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125