RESEARCH PAPER
Mechanical properties of granular agro-materials. Continuum and discrete approach
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Publication date: 2022-03-28
 
 
Acta Agroph. 2011, 1(190), 1-152
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main objective of the authors of that book was to present the current state of study of mechanical properties of granular solids with special focus on agro and food biologically based granular materials. The main features of biologically based materials that make them different from mineral materials are: strong influence of moisture content on mechanical behavior and high deformability of granules. These differences bring about certain peculiar behaviors and enforce adjustments of contact models and calculation techniques. This work review currently available solutions and present problems that have a chance to be solved in the nearest future. Out of these only narrow portions of knowledge were presented in this book that are directly tight with the phenomena encountered by the authors in their laboratory examinations or in practice. The main theoretical approaches - continuum and discrete ones were presented in that book. The continuum theory that consider a volume of material as a solid body or a liquid, was the earliest approach of scientists for predicting behaviors of bulk solids. Continuum approach led to solutions of numerous problems of technology but it failed in the cases where interactions between grains were important. Thus, the opposite option is to model every single grain using discrete approach. The computational technique which allows tracking the motion of each individual particle and obtaining detailed information about the system behavior is the Discrete (or Distinct) Element Method (DEM). For simulations, the trajectory and rotation of each particle in a system are obtained using a numerical time integration scheme. Today simulations of several thousands of 3D spheres or ellipsoids are conducted. Still long way remains to come regarding that the mass of 1000 seeds of wheat is approximately 40 g, thus 40 kg sack contains approximately one million kernels. Success of DEM examination of granular material rely on proper use of concepts from several branches of science and engineering, such as: mechanics of continuum, impact mechanics, contact mechanics, strength of materials and programming. The presented work contains brief description of the most popular theoretical approaches, presents popular methods and equipment for determination of material parameters and interesting results of discrete element modeling of behavior of granular plant materials.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Mechaniczne właściwości roślinnych materiałów sypkich ujęcie cięgle i dyskretne
roślinne materiały sypkie, mechanika materiałów sypkich, metoda elementów dyskretnych
Celem niniejszego opracowania było przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat mechanicznych właściwości materiałów rozdrobnionych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów pochodzenia roślinnego. Głównymi cechami odróżniającymi materiały sypkie pochodzenia biologicznego od materiałów mineralnych są: silny wpływ współczynnika wilgotności nasion na ich właściwości mechaniczne oraz duża odkształcalność nasion. Wspomniane różnice stanowią źródło pewnych szczególnych zachowań materiałów oraz determinują wybór modelu kontaktu i techniki obliczeniowej w badaniu ośrodków rozdrobnionych pochodzenia roślinnego. Niniejsze opracowanie prezentuje wąski zakres wiedzy, odnoszącej się do zjawisk i procesów badanych przez autorów podczas badań laboratoryjnych oraz niezbędnej w rozwiązaniach praktycznych. W opracowaniu przedstawiono główne teoretyczne podejścia - ciągłe (continuum) i dyskretne. Teoria continuum, która traktuje złoże materiału jako całość, jako ciało stałe lub ciecz, jest najstarszym podejściem naukowym wykorzystywanym do przewidywania zachowań ośrodków rozdrobnionych. Podejście ciągłe umożliwiło rozwiązanie wielu problemów technologicznych, jednak nie może być ono stosowane gdy przebieg analizowanego procesu determinowany jest przez oddziaływania zachodzące między elementami ośrodka. Modelowanie pojedynczych elementów złożonego ośrodka umożliwia podejście dyskretne. Techniką numeryczną, pozwalającą na analizę ruchu każdej z cząstek ośrodka oraz dostarczającą szczegółowych informacji o zachowaniu elementów złoża jest, zaproponowana w 1979 roku, Metoda Elementów Dyskretnych (DEM). Trajektorie ruchu oraz obroty cząstek wyznaczane są poprzez numeryczne całkowanie równań ruchu względem czasu. Moc obliczeniowa dostępnych dziś procesorów umożliwia realizację symulacji procesów w ośrodkach tworzonych przez kilkadziesiąt tysięcy sfer lub elipsoid. Zważywszy na fakt, iż masa 1000 nasion pszenicy wynosi w przybliżeniu 40 g, zaś ośrodek o masie 40 kg zawiera około 1 miliona nasion, poszukiwanie metod ograniczania czasu symulacji oraz wymaganej mocy obliczeniowej pozostaje wciąż dużym wyzwaniem. Źródłem sukcesu badania zachowania materiałów sypkich poprzez użycie Metody Elementów Dyskretnych jest prawidłowe zastosowanie koncepcji wywodzących się z różnych dziedzin nauki i inżynierii: mechaniki ośrodków ciągłych, mechaniki zderzenia, mechaniki kontaktu, wytrzymałości materiałów oraz programowania. Niniejsza praca zawiera krótki opis najbardziej popularnych podejść teoretycznych, przedstawia znane metody i urządzenia wykorzystywane do wyznaczania parametrów materiałowych oraz interesujące wyniki modelowania roślinnych materiałów roślinnych metodą elementów dyskretnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top