RESEARCH PAPER
Hydrofizyczne charakterystyki mineralnych gleb ornych Polski
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Falenty, 05-090 Raszyn, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-02
 
 
Acta Agroph. 2002, (79), 3-98
 
ABSTRACT
Poland is a country in which water deficit, against a background of other European countries, is especially severe. Therefore, it is extremeły important just in Poland to perform investigations concerning soils parametrization from the point of view of their hydrophysical characteristics and modelling the processes of water accumulation and solutes movement in the soil. In the present paper the static and dynamic hydrophysical characteristics of Polish arable soils are presented. These characteristics, i.e. water retention and water permeability in saturated and unsaturated zones, determine not only the soil water balance but they have also a decisive influence on plant growth, development and yielding conditions. It is because these characteristics determine the water availability for the plant rooting system and water migration with the dissolved chemicals to the deeper soil layers. The humidity conditions in soils essentially influence their heat and mechanical conditions, deciding about temperature distribution in the soil profile and about the conditions and efficiency of mechanical actions to the soil during the application of cultivation measures. The knowledge of hydrophysical characteristics is therefore indispensable for interpretation and prediction of practically all physical, chemical and biological processes occurring in soils, whereas the modelling of these processes requires the representative data of soils hydrophysical characteristics. The present paper fills a gap of systematised knowledge about important and difficult to investigate properties of Polish arable mineral soils. From the presented generalisations, formulated on the base of a standardised measurement system of hundreds of soil samples, an interesting and complex characteristic comes into view, documented by two qualities: • averaged numerical values of particular soil hydrophysical characteristics set into tabular form, • cartographic presentation of variability and differentiation of soil cover of arable lands according to the values o f these characteristics. The material gathered, elaborated and commented in this paper enables to more profoundly view into for the spacious water management of Polish arable soils and to formulate its bases.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Hydrofizyczne charakterystyki mineralnych gleb ornych Polski
Polska jest krajem, w którym deficyt wody, na tle innych państw Europy, jest szczególnie dotkliwy. Zatem, w Polsce, badania dotyczące parametryzacji gleb pod kątem ich hydrofizycznych charakterystyk oraz modelowania procesów akumulacji wody i przepływu roztworów w glebie mają decydujące znaczenie. W niniejszej pracy przedstawiono statyczne i dynamiczne hydrofizyczne charakterystyki gleb ornych Polski. Charakterystyki te, tj. retencja wodna oraz przepuszczalność wodna w strefie nasyconej i nienasyconej, kształtują nie tylko bilans wodny gleb, ale mają także decydujący wpływ na warunki wzrostu, rozwoju i plonowania roślin. Determinują bowiem dostępność wody do systemu korzeniowego rośliny oraz przemieszczanie się jej wraz z rozpuszczonymi związkami chemicznymi do głębszych warstw gleby. Panujące w glebach warunki wilgotnościowe w zasadniczy sposób wpływają na ich właściwości cieplne i mechaniczne, decydując o kształtowaniu się temperatury w profilu glebowym, a także o warunkach i efektywności oddziaływań mechanicznych na gleby podczas stosowania zabiegów agrotechnicznych. Znajomość hydrofizycznych charakterystyk jest zatem niezbędna do interpretacji i przewidywania przebiegu praktycznie wszystkich procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w glebach, a modelowanie tych procesów wymaga reprezentatywnych danych o ich hydrofizycznych charakterystykach Niniejsza praca wypełnia lukę usystematyzowanej wiedzy o ważnych i trudnych do zbadania właściwościach mineralnych gleb ornych Polski. Z przedstawionych uogólnień, sformułowanych na podstawie ujednoliconego systemu pomiarów z setek próbek gleb, wyłania się interesująca, kompleksowa ich charakterystyka udokumentowana przez dwie jakości: • uśrednione wartości liczbowe poszczególnych hydrofizycznych charakterystyk gleb zestawione w formie tabelarycznej, • kartograficzną prezentację zmienności i zróżnicowania pokrywy glebowej gruntów ornych ze względu na wartości tych charakterystyk. Zebrany, opracowany i skomentowany w niniejszej pracy materiał daje możliwość głębszego wniknięcia i sformułowania podstaw przestrzennej gospodarki wodnej gleb uprawnych Polski.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top