Effect of the presence of building materials on the buffer properties of soil
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(4), 703-712
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A study was made on the effect of the presence of rubble of building materials on the buffer capacity of loess soil (Typic Entrochrept acc. to FAO). Ground building materials: brick, concrete, foam concrete and mortar were added to the soil. Additionally, identical mixtures were prepared, with an addition of 6% of peat as reclamation material for the model mixtures. The prepared mixtures were subjected to thermal stress. They were frozen to –20°C, then the samples were transferred to a temperature of 30°C, all the time maintaining constant moisture at the level of 25% by weight, that is in the moisture range between the field water capacity and the wilting point for the loess soil. In the course of the study a significant impact of the building materials on the loess soil buffer capacity was observed. They varied with relation to the type of building material added, the time of thermal stress, and the additional presence of peat. It was found that the presence of building materials increased the buffering capacity of the soil in relation to substances of acidic nature. The presence of peat caused a reversal of this process. The ability of peat to remediate a soil degraded with building materials was also confirmed in the course of the study of the effect of thermal stress on the buffer capacity of the soil and its mixtures. With extension of the time of thermal stress, there was a decrease in the differences in buffer capacity between the particular mixtures and the soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ obecności materiałów budowlanych na zdolności buforowe gleby lessowej
pojemność buforowa, materiały budowlane, gleba lessowa
Zbadano wpływ obecności gruzu materiałów budowanych na zdolności buforowe gleby lessowej (Typic Entrochrept wg FAO). Dołożono do niej zmielone materiały budowlane: cegłę, beton, beton komórkowy i zaprawę. Dodatkowo przygotowano takie same mieszaniny, do których dodano 6% torfu jako materiału rekultywującego modelowe mieszaniny. Następnie poddano je stresowi termicznemu i zamrażano do temperatury –20°C, później próbki przenoszono do temperatury 30°C, utrzymując cały czas stałą wilgotność na poziomie 25% wagowych, co zawiera się w przedziale wilgotności pomiędzy polową pojemnością wodną a punktem więdnięcia dla gleby lessowej. W toku prowadzonych prac stwierdzono istotny wpływ materiałów budowlanych na zdolności buforowe gleby lessowej. Zmieniały się one w zależności od rodzaju dodanego materiału budowlanego, czasu prowadzenia stresu termicznego, jak i dodatkowej obecności torfu. Stwierdzono, że obecność materiałów budowlanych zwiększyła pojemność buforową gleby w stosunku do substancji o charakterze kwaśnym. Obecność torfu przyczyniała się do odwrócenia tego procesu. Zdolność torfu do rekultywacji gleby zdegradowanej materiałami budowlanymi była dodatkowo potwierdzona w wynikach badań wpływu stresu termicznego na zdolności buforowe gleby i jej mieszanin. Wraz z wydłużaniem się czasu prowadzenia stresu termicznego zmniejszały się różnice w pojemności buforowej między poszczególnymi mieszaniami i glebą.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top