RESEARCH PAPER
Climate change and agriculture in Poland – impacts, mitigation and adaptation measures
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Agrometeorologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-694 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2022-04-11
 
 
Acta Agroph. 2009, 1(169), 1-151
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The impact of progressing climate change is becoming increasingly evident, both in the small (regional, national) and large scale (continental, global). Changes are found primarily in the seasonal cycles of weather conditions, and as a consequence it affects the functioning of the natural environment and agriculture - the sector of economy with closest ties with nature. These changes are manifested worldwide, including Europe. In view of this information 11 research teams from different European countries and from Egypt created a consortium and prepared the ADAGIO project embedded in the European program supporting the agricultural policy of individual countries. The responsibility of each partner is to identify potential problems of agriculture connected with the probable effect of forecasted climate change, to determine potential adaptation mechanisms in selected regional agricultural systems based on identified problems, as well as popularize and disseminate developed adaptation strategies of agriculture among decision-makers so that they may be incorporated in the agricultural policy of a given country. This publication contains results of studies of the Polish group of experts, who have identified hazards and proposed potential actions adapting agriculture to climate change. It describes what climatic changes are already visible. A gradual increase in temperature has been confirmed, which is manifested primarily in a decrease in differences in mean temperature of spring (an increase in temperature) and autumn (no significant change). Moreover, an increased hazard has been identified, resulting from the growing number of extreme phenomena, including droughts being particularly dangerous for agriculture. The above mentioned changes have already affected agriculture and in the future their effect will be even more evident, e.g. as the increased importance of certain agrophages or the appearance of new ones. In order to alleviate the consequences of hazards several adaptation strategies have been proposed; however, it needs to be stressed that they have to be implemented in a comprehensive way for their corrective effects to be mutually enhanced. The introduction of new crop cultivars, more tolerant to drought, should coincide with the simultaneous development of irrigation systems. At the same time we may not neglect the detailed monitoring of the appearance of agrophages with the introduction of more efficient and at the same time less noxious plant protection methods. However, since certain hazards, and as a consequence also losses are inevitable, it is necessary also to develop the system of insurance policies, which will increase economic security of farms. Summing up, although the observed and future climate changes affect the functioning of agriculture in Poland, the comprehensive introduction of adaptation actions mentioned in this publication will definitely limit potential losses resulting from climate change.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany klimatu a rolnictwo w Polsce – skutki, działania łagodzące i adaptacyjne
zagrożenia oraz potencjalne działania przystosowujące rolnictwo do zmian klimatycznych, wspomaganie polityki rolnej
Skutki postępujących zmian klimatycznych są coraz bardziej widoczne i to zarówno w niewielkich (region, kraj) jak i w dużych skalach (kontynent, glob). Zmianom ulegają głównie sezonowe cykle przebiegu pogody, a w konsekwencji wpływa to na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego i rolnictwa - dziedzinie gospodarki najbardziej związanej z przyrodą. Zmiany te są widoczne na całym globie, w tym i w Europie. Mając na względzie te informacje 11 naukowych zespołów z różnych państw europejskich oraz z Egiptu stworzyło konsorcjum i przygotowało projekt ADAGIO wpisujący się w europejski program wspierania polityki rolnej poszczególnych państw. Zadaniem każdego z partnerów było określenie potencjalnych problemów rolnictwa związanych z prawdopodobnym wpływem prognozowanych zmian klimatu, określenie potencjalnych mechanizmów adaptacyjnych wybranych regionalnych systemów rolnych w oparciu o zidentyfikowane problemy oraz popularyzacja i rozpowszechnianie opracowanych strategii adaptacyjnych rolnictwa wśród decydentów celem ich wdrożenia do polityki rolnej danego kraju. Niniejsza publikacja zawiera wyniki prac polskiej grupy ekspertów, którzy zidentyfikowali zagrożenia oraz zaproponowali potencjalne działania przystosowujące rolnictwo do zmian klimatycznych. Opisano w niej, jakie zmiany klimatyczne są już zauważalne. Potwierdza się stopniowy wzrost temperatury, co głównie przejawia się spadkiem różnic średniej temperatury wiosny (wzrost temperatury) i jesieni (brak istotnej zmiany). Zidentyfikowano też wzrost zagrożenia wynikającego z powodu zwiększającej się ilości zjawisk ekstremalnych, zaliczono tu, szczególnie uciążliwe dla rolnictwa susze. Wspomniane powyżej zmiany już wpływają, a w przyszłości będzie to jeszcze bardziej zauważalne, np. na wzrost znaczenia niektórych agrofagów lub pojawianie się zupełnie nowych. Aby złagodzić skutki zagrożeń wymienia się cały szereg działań adaptacyjnych, należy jednak podkreślić że bardzo istotne jest aby wprowadzać je w sposób kompleksowy, aby wzajemnie wzmacniać ich łagodzące efekty. Wprowadzanie nowych odmian rośli, bardziej odpornych na suszę, powinno następować z równoczesnym rozwojem systemów nawadniających, jednocześnie nie należy pomijać szczegółowego monitoringu pojawiania się agrofagów wraz z wprowadzaniem skuteczniejszych, a jednocześnie mniej szkodliwych dla środowiska sposobów ochrony roślin. Ponieważ jednak pewnych zagrożeń, a w konsekwencji i strat nie da się uniknąć konieczne jest także rozwijanie systemu ubezpieczeń, który zwiększy ekonomiczne bezpieczeństwo gospodarstw. Reasumując, obserwowane i przyszłe zmiany klimatyczne wpłyną na funkcjonowanie rolnictwa w Polsce, ale kompleksowe wprowadzanie działań adaptacyjnych wymienianych w niniejszej publikacji z pewnością ograniczy potencjalne straty z tego wynikające.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top