Changes in enzymatic activity and some chemical properties of forest soils in the zone of sustained emission of nitrogen compounds
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(87 - 2), 207-215
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Biomonitoring covered soils polluted by nitrogen emission in Puławy forest ecosystems. The research was localised along the line of contaminated air flow, east of nitrogen fertilizer plant �Puławy�. In this paper we present results of soil biomonitoring obtained in 1998 and 2002. In the researched forest ecosystems increased amounts of organic carbon and nitrogen were observed. Throughout years of testing a clear increase of enzymatic soil activity was also observed. This indicates an increased ability of soil to self-regulate also homeostatic balance changes in industry contaminated areas.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany aktywności enzymatycznej i wybranych właściwości chemicznych gleb leśnych w strefie długotrwałej emisji azotowej
gleby leśne, zanieczyszczenia przemysłowe, biomonitoring
Biomonitoringiem objęto gleby w zniszczonych przez emisję azotową ekosystemach leśnych Nadleśnictwa Puławy. Badania zlokalizowano na linii migracji skażonego przez emisje powietrza w III i II strefie zagrożenia lasu, w kierunku wschodnim od Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. W niniejszej pracy prezentujemy wyniki rejestrowane w biomonitoringu gleb w roku 1998 i w roku 2002. W glebach badanych ekosystemów leśnych zaznaczyła się tendencja do wzrostu zawartości węgla organicznego i azotu ogółem . Na przestrzeni lat badań stwierdzono również wyraźny wzrost aktywności enzymatycznej gleb. Świadczy to o narastaniu zdolności samoregulacyjnej gleb i wskazuje na homeostatyczne zmiany stanu równowagi środowiska glebowego w zasięgu zanieczyszczeń przemysłowych,
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top