RESEARCH PAPER
Atmospheric heat and mass exchange research
 
More details
Hide details
1
Katedra Meteorologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2022-04-11
 
 
Acta Agroph. 2010, 2(179), 1-135
 
ABSTRACT
The changes in chemical and physical features of the atmosphere very often influence, both directly and indirectly, human life conditions. The description and parameterization of the exchange processes between the Earth surface and the atmosphere require the development of both new scientific ideas and measuring techniques. This monograph contains the description of the state-of-the-art atmospheric studies where novel measuring techniques were applied for both gas fluxes and gas concentration studies. These studies were conducted in different landscape elements under Polish climate conditions. The profile methods presented in the first chapter of this monograph include theoretical and practical considerations about the application Bowen ratio profile method. These techniques have been commonly used since 1980s for heat and water balance investigations of the ecosystem active surface. Their application has been recently extended to other gas fluxes estimations e.g. ammonia, methane etc. The eddy covariance (EC) technique has become the main method of heat and mass exchange estimation over the ecosystems. Both theoretical and technical background of the EC method as well as preliminary estimations of carbon dioxide and water vapor fluxes are described in the second chapter. So is the parameterization of exchange processes between the forest and the atmosphere. The forest EC system in Tuczno that was the source of data for those studies is the first permanent measuring station in Poland operating since the end of 2008. The chamber technique can be considered as an alternative or supplement for the EC method, under certain conditions e.g. small scale of measurements, lack of turbulence in the atmosphere. The manual chamber measurements are not often conducted in terrain conditions, e.g. monthly since this method requires considerable labor input. This technique must be applied along with such measurements as e.g. air temperature and solar radiation that allow to estimate the fluxes between each chamber measurement sessions. Both the chamber technique and calculation procedures are presented in the third chapter. These studies were conducted at Rzecin wetland where the Meteorology Department measuring station has been operating since 2003. Urban areas in Poland are considerable emitter of carbon dioxide to the atmosphere since most of the Polish homesteads are coal heat dependent. The results of EC measurements that were carried out in Łódź city center during the period from July 2006 to July 2009 are presented in the fourth chapter. The studied area is permanent and season independent emitter of CO2. The summer fluxes observed over Łódź are the smallest during the whole year because of the combination of plants' photosynthetic activity and very reduced carbon dioxide city emission. The nitrogen oxide affects directly human health and it is noticeable in the city centers. The goal of the study described in the fifth chapter of this monograph was the presentation of the changes in the concentration of tropospheric ozone in comparison with fluctuations of nitrogen oxide concentration. The observations show the impact of meteorological conditions on photochemical processes appearing in the atmosphere over Warsaw. Natural radioactivity in the atmospheric boundary layer is mainly determined by radon (222Rn) and radon progeny. This is the most important radioactive gas observed in the atmosphere in Poland. Chapter six contains the study of the temporal variability of near-surface 222Rn concentration in relation to urban and rural meteorological parameters (i.e. air temperature, thermal vertical gradient, wind speed) and urban heat island phenomenon. The carbon dioxide exchange between the ecosystems and the atmosphere depends on the state of development of its vegetation canopy. The Leaf Area Index (LAI) is a commonly used parameter that expresses the ratio of alive leaf to the ground area. The estimation of the value of this ratio in forest conditions can be conducted by application of different methods. The hemispherical photography technique was presented in chapter seven as common and non destructive method of LAI estimation in the forest. The measurements were carried out at Tuczno site, the first permanent forest EC tower established by the Meteorology Department scientific team. Methane is one of the most important gases in terms of global warming potential. The wetlands are described in literature as one of strongest sources of this gas in the environment. The measurement of this gas is difficult since its concentration in the atmospheric air is very low. The Relaxed Eddy Accumulation (REA) approach has been recently considered as a very reliable method for low concentrated gases fluxes measurements. The first polish REA was developed and successfully tested by scientific workers of the Meteorology Department, Poznan University of Life Sciences. The description of these activities is included in chapter eight. The possibility of chamber technique application under nighttime (lack of turbulence) conditions is the advantage of this method in comparison to the EC technique. The description of night time chamber measurements and studies of the obtained data are presented in the last chapter of this monograph.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania wymiany ciepła i masy w atmosferze
Zmiany składu chemicznego atmosfery wpływają na warunki życia człowieka zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Zmiany te zależą między innymi od procesów wymiany między powierzchnią Ziemi a atmosferą, których opis i parametryzacja wymagają rozwoju zarówno teorii jak i technik pomiarowych ich dotyczących. W niniejszej monografii przestawione zostały nowoczesne techniki pomiarowe, które są obecnie stosowane do oceny wielkości strumieni oraz stężeń określonych gazów w atmosferze. Wszystkie przedstawione wyniki badań zostały uzyskane w polskich warunkach klimatycznych nad różnymi typami użytkowania terenu. W pierwszym rozdziale zostały przedstawione zarówno teoretyczne, jak i praktyczne rozważania dotyczące wykorzystania metody Bowena. Technika ta jest stosowana z powodzeniem od lat 80-tych do badań nad wymianą pary wodnej i ciepła miedzy powierzchnią czynną a atmosferą. Zastosowanie tej metody w ostatnich latach zostało rozszerzone do tez do badań pomiarów strumieni innych gazów, takich jak amoniak czy metan. Technika kowariancji wirów jest obecnie uznawana za standardową podczas pomiarów strumieni masy i energii nad ekosystemami. Teoretyczne i techniczne podstawy tej metody, a także wstępne wyniki pomiarów zostały przedstawione w drugim rozdziale monografii. Opisano również parametryzacje tych procesów. Źródłem danych był system kowariancyjny zainstalowany w końcu 2008 nad lasem sosnowym w Tucznie. Metody komorowe mogą być traktowane zastępczo lub jako uzupełnienie pomiarów wykonanych przy pomocy system kowariancyjnego np. w małej skali przestrzennej lub w warunkach braku turbulencji w atmosferze. Pomiary komorami obsługiwanymi ręcznie w warunkach terenowych są wykonywane z małą częstotliwością (zwykle raz na miesiąc) z powodu wymaganego dużego wkładu pracy fizycznej. Technika ta musi być stosowana równolegle wraz z pomiarami takich charakterystyk jak temperatura powietrza i promieniowanie całkowite, co pozwala na interpolację uzyskanych wyników między poszczególnymi sesjami pomiarowymi. Zarówno technika pomiarowa, jak i obliczeniowa stosowane w metodzie komorowej zostały zaprezentowane w trzecim rozdziale. Badania te przeprowadzone zostały na terenie stacji pomiarowej w Rzecinie, której obsługą zajmują się pracownicy Katedry Meteorologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od końca 2003 roku. Tereny zurbanizowane w Polsce są silnym emiterem dwutlenku węgla, ponieważ ciepło potrzebne w gospodarstwach domowych, pochodzi ze spalania węgla kamiennego. Pomiary strumieni dwutlenku węgla przy pomocy system kowariancyjnego, które wykonywano w latach od 2006 do 2009 nad Łodzią zostały zaprezentowane w czwartym rozdziale pracy. Obszar ten jest stałym (niezależnie od pory roku) emiterem dwutlenku węgla. Letnia emisja CO2 obserwowana nad Łodzią jest najmniejsza z całego roku głównie z powodu silnej aktywności fotosyntetycznej roślin i mniejszej aktywności grzewczej. Tlenki azotu wpływają bezpośrednio na stan zdrowia ludzkiego i fakt ten jest szczególnie zauważalny w centrach dużych miast. Celem badań przedstawionych w piątym rozdziale monografii była prezentacja zmian stężeń tlenków azotu oraz ozonu w przygruntowej warstwie powietrza. Obserwacje wskazują na wpływ procesów fotochemicznych na tworzenie się badanych związków w atmosferze nad Warszawą. Naturalna radiacyjność atmosfery wynika głównie z występowania w niej radonu (222Rn). Jest on także obserwowany w Polsce. Rozdział szósty zawiera wyniki badań czasowej zmienności stężenia tego pierwiastka przy powierzchni ziemi. Wyniki pomiarów stężenia radonu zostały przedstawione na tle parametrów metrologicznych w warunkach miejskich oraz poza miastem. Wielkości i kierunek wymiany dwutlenku węgla między atmosferą a podłożem zależy w dużej mierze od stanu rozwoju szaty roślinnej. Współczynnik Ulistnienia (ang. LAI) jest powszechnie stosowanym parametrem do opisu szaty roślinnej i jest to stosunek powierzchni żywych liści do powierzchni gruntu, nad którym się znajdują. Ocena wartości tego parametru w warunkach leśnych odbywa się przy zastosowaniu wielu różnych metod. Technika fotografii hemisferycznej została zaprezentowana, jako jedna z niedestruktywnych metod oceny LAI w lesie. Badania te były prowadzone na pierwszej leśnej stacji pomiarowej, na której wykonuje się pomiary metodą kowariancji wirów, w Tucznie. Metan jest ostatnio postrzegany jako jeden z najważniejszych gazów szklarniowych związanych z obserwowanym obecnie dodatnim wymuszeniem radiacyjnym na Ziemi. Tereny podmokłe są opisywane w literaturze, jako jedno z największych źródeł emisji tego gazu do atmosfery. Pomiary strumieni metanu sprawiają sporą trudność z powodu jego niskiego stężenia w powietrzu. Rozszerzona Metoda Akumulacji Wirów (ang. REA) jest obecnie uznawana za stosunkowo łatwą i pewną metodę pomiarów strumieni gazów występujących w atmosferze w małym stężeniu. Pierwszy w Polsce system REA do pomiarów strumieni metanu został zbudowany i przetestowany w warunkach terenowych przez pracowników Katedry Meteorologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wyniki tych prac przedstawiono w rozdziale ósmym. Jedna z największych cech pozytywnym metody komorowej jest możliwość zastosowania jej w warunkach braku turbulencji, wtedy gdy metoda kowariancji wirów nie może być wykorzystywana. Wyniki badań w takich warunkach (najczęściej nocą) zostały przedstawione w ostatnim rozdziale monografii.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top