INFORMACJE DLA AUTORÓW

Procedura recenzowania    pdf

  • Autor proponuje trzech Recenzentów (wraz z adresem pocztowym i e-mail).
  • Nadesłane artykuły Redakcja poddaje wstępnej ocenie formalnej.
  • Redakcja wybiera Recenzentów, którzy nie są zatrudnieni w jednostce macierzystej Autora.
  • Prace recenzowane są poufnie.
  • Autor otrzymuje dwie recenzje do wglądu, poprawia pracę, odsyła do Redakcji i jest z nią w stałym kontakcie do czasu wydania pracy drukiem.
  • Praca zostaje  poddana korekcie językowej i edytorskiej.
  • Przed skierowaniem do druku, praca akceptowana jest przez Redaktora Tematycznego.
  • Lista recenzentów jest publikowana w ostatnim zeszycie czasopisma, na zakończenie roku kalendarzowego. 

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zawarto w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa, 2011.

Formularz recenzji   pobierz pdf

Oświadczenie, które Autor składa Redakcji  (jeśli artykuł ma jednego Autora)     pobierz pdf

Oświadczenie, które Autorzy składają Redakcji (jeśli artykuł ma więcej niż jednego Autora)    pobierz pdf

Jak przygotować artykuł? Instrukcja dla Autorów  pobierz pdf

Etyka wydawnicza. Nasze czasopismo stawia sobie za cel działanie w zgodzie z Kodeksem Postępowania COPE (Committee on Publication Ethics).  W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego – jak plagiat, fałszowanie danych czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części (tzw. autoplagiat) – Redakcja zwróci się do niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki przewidziane w wytycznych COPE. Na późniejszym etapie postępowania może to oznaczać zawiadomienie władz jednostki naukowej autora, odrzucenie danego artykułu, a także odmowę publikowania w czasopiśmie jakichkolwiek tekstów autorstwa tej osoby.

Informacje o kosztach druku. Koszt opublikowania artykułu w czasopiśmie Acta Agrophysica wynosi 1000 PLN + 23% VAT, niezależnie od wersji językowej. Tłumaczenie z języka polskiego na angielski może wykonać redaktor językowy czasopisma. Usługa płatna dodatkowo (35 zł + 23% VAT za 1 stronę) poza kosztami druku. Zamieszczenie w pracy kolorowych rysunków podnosi koszt druku o 100 zł (plus VAT) za jedną stronę zawierającą kolor.

Autorzy otrzymują jeden egzemplarz volumenu, w którym ukazał się ich artykuł.

Prenumerata. Zeszyty Acta Agrophysica są do nabycia w dziale Wydawnictw Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Prenumeratę instytucjonalną można zamawiać w dziale Wydawnictw Instytutu Agrofizyki PAN lub w oddziałach firmy Kolporter S.A. na  terenie całego kraju. Informacje pod numerem infolinii 0801-205-555 lub na stronie internetowej http://dp.kolporter.com.pl/