Publikacje w roku 2016

Vol. 23, Zeszyt 4Zmienność wskaźnika zagrożenia suszą w pokrywach glebowo-zwietrzelinowych pogórskiego stoku fliszowego na stacji badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w latach 2000-2015

International Agrophysics
Rok : 2016
Volumen : 23
Zeszyt : 3
Strony : 319 - 330
  PDF 
Autorzy: Witold Bochenek1

1Stacja Badawcza Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark
Streszczenie :

W artykule przedstawiono dynamikę zasobności wody w pokrywach stokowych w oparciu o wielkość wskaźnika zagrożenia suszą gruntową kn, obliczonego dla okresów 10- lub 11-dniowych na podstawie codziennych pomiarów stanów wody na stanowiskach piezometrycznych w środkowej i dolnej części pogórskiego stoku fliszowego w Szymbarku. Na obydwu stanowiskach zainstalowane zostały po cztery otwory piezometryczne o głębokości 50, 100, 150 i 250 cm, w których dokonywano pomiarów za pomocą gwizdka studziennego (świstawki). Na podstawie pomiarów przeprowadzonych w latach 2000-2015 stwierdzono występowanie umiarkowanych i dość silnych zależności miedzy średnimi rocznymi stanami wody a sumami opadów i warstwą odpływu. Największą liczebność dekadowych wyników wskaźnika kn stwierdzono w klasie "zagrożenie niżówką"(–0,1 < kn <= 0,1) lub w klasie "brak zagrożenia niżówką"
(0,1 < kn <= 0,3). Najczęściej zagrożenie niżówką występowało w piezometrach o głębokości 1,5 m. Najdłuższe okresy niżówki gruntowej (kn < –0.1), obliczonej dla wszystkich otworów na danym stanowisku, trwały dziewięć dekad, zaś najdłuższe okresy nadmiaru wody (kn > 0,3) na obydwu stanowiskach trwały przez pięć dekad. W ciągu roku występuje wzrost wskaźnika kn we wszystkich otworach piezometrycznych między trzecią dekadą lutego a pierwszą dekadą kwietnia, będący efektem zasilania przez opady w okresie zimowym, w tym topnienie pokrywy śnieżnej, w warunkach ograniczonej ewapotranspiracji i odpływu korytowego.

Słowa kluczowe : piezometr, wody podpowierzchniowe, wskaźnik zagrożenia suszą kn, zlewnia Bystrzanki
Język : polski